ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-EX1561

MX-EX1561

ជីវិតប្រកបដោយ
សុខភាពល្អចាប់
ផ្តើមពីផ្ទះអ្នក

គ្រាន់តែដាក់បន្លែផ្លែឈើ និងទឹកចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុករួចមួលបើកជាការស្រេច។ កិនអាហារ ឬក្រឡុកទឹកផ្លែឈើបានយ៉ាងងាយស្រួលទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់អ្នក ដោយប្រើជំនួយការក្នុងផ្ទះមួយនេះបាន។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-EX1561
ឆ្ងាញ់ និងមានសុខភាពល្អ
ផ្លែកាំបិតដែលមានមុខមុតល្អ ជួយអោយដំណើរ
ការកិនបានរលូន និងម៉ត់ល្អ
ងាយស្រួលប្រើប្រាស់
ការដំណើរការដោយមួលតែម្ដង និងថូកែវងាយលាងសម្អាត
ការចនាសាមញ្ញ
មានភាពទាន់សម័យស័ក្ដិសមនឹងផ្ទះបាយគ្រប់ប្រភេទ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-EX1561