ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-M200WSG

MX-M200WSG

កិនចូលគ្នាបានយ៉ាងម៉ត់ល្អ

• ប្រដាប់កិនធ្វើពីអ៊ីណុកមាំល្អ
• ប្រដាប់កោស ដើម្បីងាយស្រួលច្របល់
• ប៊ូតុងបើក/បិទដ៏សាមញ្ញ
• ឌីសុងទ័រ និងសោសុវត្ថិភាព
• ប្រដាប់កិនស្ងួត

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-M200WSG
ពណ៌:
Color:បៃតង:MX-M200GSL
Color:ស:MX-M200WSL
ប៊ូតុងបើក/បិទនៅចំកណ្តាល
ការរចនាដើម្បីការពារសុវត្ថិភាព
ប្រដាប់កិនស្ងួត

Get Inspired

កិនហ្មត់ល្អ គ្មានសល់ដុំៗ ម៉ាស៊ីនក្រឡុកស៊េរី M

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-M200WSG