ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-M300

MX-M300

កិនចូលគ្នាបានយ៉ាងម៉ត់ល្អ

• ប្រដាប់កិនមានមុខកាំបិតស្រួចធ្វើពីអ៊ីណុកមាំល្អ
• មានប្រដាប់កូងាយស្រួលច្របល់
• ប៊ូតុងបើក/បិទងាយស្រួលចុច
• ថូកែវដែលមានអនាម័យ
• ឧបករណ៍ផ្តាច់ចរន្ត(សៀគ្វី)និងគន្លឹះសុវត្ថិភាព
• ប្រដាប់កិនគ្រឿង

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-M300
កិនម៉ត់ល្អដោយប្រើមុខកាំបិតមុតស្រួច
ប៊ូតុងបើក/បិទនៅចំកណ្តាល
ថូកែវដែលមានអនាម័យ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-M300