រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-V310KSG

ម៉ាស៊ីនក្រឡុក MX-V310KSG

ទូទៅ ប្រភពថាមពល 220 – 240 V ~ 50 – 60 Hz
ការប្រើប្រាស់ថាមពល 290 - 320 W
ឌីសុងទ័រ មាន
មុខងារសុវត្ថិភាព គន្លឹះសុវត្ថិភាព
ម៉ាស៊ីនក្រឡុក ចំណុះផ្ទុករបស់ថូ 2.0 L
សមត្ថភាពកិនក្រឡុក 1.5 L
សមាធាតុថូ កែវ
វិមាត្រ (ទទឹងxជម្រៅxកម្ពស់) 177 x 209 x 408 mm
ទម្ងន់ ប្រហែល 3.6 kg
កិនស្ងួត និងកិនសើម សមត្ថភាពកិនក្រឡុក កិនស្ងួត៖ 50 g, កិនសើម៖ 0.2 L
សមាធាតុថូ កែវ
វិមាត្រ (ទទឹងxជម្រៅxកម្ពស់) 170 x 209 x 275 mm
ទម្ងន់ ប្រហែល 2.3 kg