ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ NN-CT655MYTE

NN-CT655MYTE

ចម្អិនអាហារឆ្ងាញ់ពិសា និងមានសុខភាព ល្អដោយប្រើមុខងារស្វ័យប្រវត្តិ

• ផ្ទៃខាងក្នុងធ្វើពីអ៊ីណុកដែលមានចំណុះ 27L
• មុខងារចម្អិនម្ហូបស្វ័យប្រវត្តិបែបអាស៊ី 13 មុខ
• សេនស័រកម្ដៅឡើងវិញ

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ NN-CT655MYTE

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ NN-CT655MYTE
ម៉ាស៊ីនចម្អិនមានមុខងារពីរក្នុងពេលតែមួយ ចំណុះ 27 L
មុខងារចម្អិនម្ហូបស្វ័យប្រវត្តិកំណត់ស្រេចបែបអាស៊ីចំនួន13
កម្ដៅឡើងវិញស្វ័យប្រវត្តិ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ NN-CT655MYTE