ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ NN-GD37HB

NN-GD37HB

ការចម្អិនពីរដងធ្វើឱ្យអាហារចម្អិនបានរហ័សនិង ស្រួយឆ្ងាញ់

•ម៉ាស៊ីនមានមុខងារពីរក្នុងពេលតែមួយ មានរាងតូចចំណុះ 23 L
• មានផ្នែកចម្អិនពីរ
• មុខងាររហ័ស 30 វិនាទីកម្លាំង 1000 W
• ពន្លឺភ្លឺ និងសន្សំសំចៃ
• បច្ចេកវិទ្យា Inverter

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ NN-GD37HB
ម៉ាស៊ីន​​​​អាំងសាច់ចំណុះ 23 L
ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ Inverterកម្លាំង 1000W
បន្ទះដែក Quartz សម្រាប់អាំងកម្លាំង 1000 W

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ NN-GD37HB