ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ NN-GT35HMYTE

NN-GT35HMYTE

ចម្អិនលឿន និងងាយស្រួលដូចមេចុងភៅ

• ម៉ាស៊ីនកម្ដៅអាចអាំងសាច់ចំណុះ 2.3L
• ថាមពលចម្អិនកម្លាំង 800 W
• មុខងារចម្អិនពីរផ្នែក
• មុខងារចម្អិនម្ហូបស្វ័យប្រវត្តិ 12 មុខ
• មុខងាររហ័ស 30 វិនាទី
• បន្ថែមម៉ោង

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ NN-GT35HMYTE

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ NN-GT35HMYTE
ម៉ាស៊ីន​​​​អាំងសាច់ចំណុះ 23 L
ថាមពលចម្អិនកម្លាំង 800 W
មុខងារចម្អិនម្ហូបស្វ័យប្រវត្តិ 12 មុខ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅ NN-GT35HMYTE