ម៉ាស៊ីនកម្ដៅមានមុខងារទោល NN-SM33HMYTE ចំណុះ 25L

NN-SM33HMYTE

ងាយស្រួលដំណើរការសម្រាប់អាហារប្រចាំថ្ងៃ

• ម៉ាស៊ីនកម្ដៅមានមុខងារទោលចំណុះ 25 L
• កម្លាំងចម្អិន 800 W
• មួលបញ្ជាបានយ៉ាងងាយស្រួល

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅមានមុខងារទោល NN-SM33HMYTE ចំណុះ 25L

បិទ

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅមានមុខងារទោល NN-SM33HMYTE ចំណុះ 25L
ម៉ាស៊ីនកម្ដៅមានមុខងារទោលចំណុះ 25 L
ថាមពលចម្អិនកម្លាំង 800 W
មួលបញ្ជាបានយ៉ាងងាយស្រួល

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅមានមុខងារទោល NN-SM33HMYTE ចំណុះ 25L