ម៉ាស៊ីនកម្ដៅមានមុខងារទោល NN-ST34HMYTE ចំណុះ 25L

NN-ST34HMYTE

ចម្អិនអាហារបានរហ័ស និងងាយស្រួល

• ម៉ាស៊ីនកម្ដៅមានមុខងារទោលចំណុះ 25 L
• កម្លាំងចម្អិន 800 W
• មុខងារស្វ័យប្រវត្តិ 9
• មុខងាររហ័ស 30 វិនាទី
• បន្ថែមរយៈពេល

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅមានមុខងារទោល NN-ST34HMYTE ចំណុះ 25L

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅមានមុខងារទោល NN-ST34HMYTE ចំណុះ 25L
ម៉ាស៊ីនកម្ដៅមានមុខងារទោលចំណុះ 25 L
ថាមពលចម្អិនកម្លាំង 800 W
មុខងារស្វ័យប្រវត្តិ 9

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅមានមុខងារទោល NN-ST34HMYTE ចំណុះ 25L