កំសៀវ NC-GK1

NC-GK1

រីករាយជាមួយ
ពេលវេលាផឹកតែ បានគ្រប់ពេលវេលា

ឥឡូវនេះ អ្នកអាចដាំទឹកបានច្រើន
ក្នុងកម្រិតដែលអ្នកពេញចិត្ដ ដើម្បី
អាចឳ្យគ្រួសារទាំងមូលជួបជុំគ្នាប្រកប
ដោយភាពរីករាយ។

កំសៀវ NC-GK1

បិទ

ព័ត៌មានផលិតផល

កំសៀវ NC-GK1
បាតវិល 360 ដឺក្រេអាចផ្ដាច់ចេញបាន
ផ្ទាំងបង្ហាញកម្រិតទឹកពីរ
ដាក់ទឹកតាមគម្រប និងចាក់ចេញពីចំពួយងាយស្រួល