ម៉ាស៊ីនលាយម្សៅមានល្បឿន 5 កម្រិត MK-GB3WSH

រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនលាយម្សៅមានល្បឿន 5 កម្រិត MK-GB3WSH

ប្រភពថាមពល

 • 220 - 240 V ~ 50/60Hz

ការប្រើប្រាស់ថាមពល

 • 175 W

កម្លាំង

 • ល្បឿន 5 កម្រិត

ការវាយតម្លៃប្រតិបត្តិការ (អតិបរមា)

 • 5 នាទី

ប្រវែងខ្សែភ្លើង

 • 1.7 ម៉ែត្រ

ទម្ងន់ (ប្រហែល)

 • 1.08 kg

វិមាត្រ (ប្រហាក់ប្រហែល) W×D×H

 • 9.3 cm×19.5 cm×15.1 cm

ប្រហែល

 • 1.91 kg

ប្រហាក់ប្រហែល

 • 19.8 cm×27 cm×35 cm

គ្រឿងបង្គុំ

 • ដងវាយម្ស៉ៅ
  ដងក្រឡុកម្ស៉ៅ