រូបភាពរបស់ SR-E28WSH
ទំហំ 2.8 L
ការប្រើប្រាស់ថាមពល ការចម្អិន 950W
ឆ្នាំងខាងក្នុង មិនស្អិតជាប់ -
ស្រោបអាលុយមីញ៉ូម
គ្រឿងបន្ថែម វែកដួសបាយ -
កែវវាស់ចំណុះ
ចាន / កញ្ច្រែងសម្រាប់ចំហុយ -