ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនីគម្របដាច់ SR-GA321NSW ចំណុះ 3.2L

SR-GA321NSW

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនីគម្របដាច់

អាហារឆ្ងាញ់ពិសា ងាយស្រួលបញ្ជា
• ចំណុះផ្ទុក៖ 3.2 លីត្រ / 5-17 កែវ
• ឆ្នាំងខាងក្នុងធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូម
• រក្សាកម្ដៅបានរហូតដល់ 5 ម៉ោង
• ចម្អិនចម្រុះ៖ ស៊ុប និងខ មី បាយ ចំហុយ

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនីគម្របដាច់ SR-GA321NSW ចំណុះ 3.2L
ទំហំ
3.2L (5-17 កែវ)
គ្រឿងបន្ថែម
កែវវាស់ចំណុះ វែកដួសបាយ
ពណ៌

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនីគម្របដាច់ SR-GA321NSW ចំណុះ 3.2L