ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-W18GWUA/PUA

SR-W18G

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-W18GWUA/PUA

បិទ

ព័ត៌មានផលិតផល

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-W18GWUA/PUA
ពណ៌:
Color:ស:SR-W18GWUA
Color:ក្រហម:SR-W18GPUA
1.8 L
600 W
មុខងាររក្សាកម្ដៅរយៈពេល 5 ម៉ោង

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-W18GWUA/PUA