ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-W22GSRUR/WUA

SR-W22GSWUA

អាហារឆ្ងាញ់ពិសា
ងាយស្រួលបញ្ជា

・ដាក់អង្ករបាន 12 កែវ
・មានកញ្ច្រែងចំហុយថ្លា
・ទែម៉ូស្តាតគ្រប់គ្រង
・ឧបករណ៍បិទអគ្គិសនី ដើម្បីការពារកុំឱ្យឆ្នាំងឆេះ
・មុខងារ “រក្សាកម្ដៅ” ‒ រហូតដល់ 5 ម៉ោង
・គម្របធ្វើពីអ៊ីណុក

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-W22GSRUR/WUA

បិទ

ព័ត៌មានផលិតផល

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-W22GSRUR/WUA
ពណ៌:
Color:ក្រហម:SR-W22GSRUA
Color:ស:SR-W22GSWUA
មាន Thermostat សម្រាប់គ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពបានត្រឹមត្រូវ
មុខងារ ”រក្សាកម្ដៅ”
គម្របអ៊ីណុក

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-W22GSRUR/WUA