ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-Y10FGLSW/RSW

SR-Y10FGLSW

អាហារឆ្ងាញ់ពិសាជាមួយការបញ្ជាដ៌ងាយស្រួល

• ដាក់អង្ករបាន 5 កែវ
• មាន Thermostat សម្រាប់គ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពបានត្រឹមត្រូវ
• បច្ចេកវិទ្យាផ្ដាច់កម្ដៅ ដើម្បីការពារឆ្នាំងកុំឱ្យឆេះ
• មុខងារ ”រក្សាកម្ដៅ”៖ រហូតដល់ 5 ម៉ោង
• គម្របអ៊ីណុក

close
^

ព័ត៌មានផលិតផល

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-Y10FGLSW/RSW
ពណ៌:
Color:ស:SR-Y10FGLSW
Color:ក្រហម:SR-Y10FGRSW
មាន Thermostat សម្រាប់គ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពបានត្រឹមត្រូវ
មុខងារ ”រក្សាកម្ដៅ”
គម្របអ៊ីណុក

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-Y10FGLSW/RSW