ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-JN105SPSW

SR-JN105SPSW

ទទួលបានម្ហូបដ៏ឆ្ងាញ់ពិសា
ដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងមួយប៉ុណ្ណោះ

• ចំណុះផ្ទុក 1.0 L
• មុខងារ 2៖ ដាំបាយស ចំហុយ
• ឆ្នាំងខាងក្នុងមាន 5 ស្រទាប់
• គម្របខាងក្នុងអាចដកចេញបាន

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-JN105SPSW
ឆ្នាំងខាងក្នុងមាន 5 ស្រទាប់
ឆ្នាំងខាងក្នុងពណ៌ខ្មៅ កម្រាស់ 1.5mm
គម្របខាងក្នុងអាចផ្ដាច់ចេញបាន
មុខងារ 2៖ ដាំបាយស ចំហុយ
បាយស បបរ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-JN105SPSW