ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-JQ105

SR-JQ105

ទទួលបានម្ហូបដ៏ឆ្ងាញ់ពិសា
ដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងមួយប៉ុណ្ណោះ

• ចំណុះផ្ទុក 1.0 L
• មុខងារ 2៖ ចម្អិនរហ័័ស ចំហុយ
• ឆ្នាំងខាងក្នុងមាន 5 ស្រទាប់
• គម្របខាងក្នុងអាចដកចេញបាន

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-JQ105

បិទ

ព័ត៌មានផលិតផល

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-JQ105
ឆ្នាំងខាងក្នុងមាន 5 ស្រទាប់
គម្របខាងក្នុងអាចផ្ដាច់ចេញបាន
មុខងារ 2៖ ចម្អិនរហ័ស ចំហុយ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនី SR-JQ105