ក្រុមហ៊ុនប្រចាំតំបន់របស់ Panasonic នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

ក្រុមហ៊ុនសារជីវកម្ម

Panasonic Consumer Marketing Asia Pacific

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

Panasonic Consumer Marketing Asia Pacific

ទីតាំងការិយាល័យ

202 Bedok South Avenue 1, #02-01, សិង្ហបុរី 469332

លេខទូរសព្ទ

+65-6299-8400

ទូរសារ

+65-6299-7600

Panasonic Logistics Asia Pacific

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

Panasonic Logistics Asia Pacific

ទីតាំងការិយាល័យ

202 Bedok South Avenue 1, #01-12, សិង្ហបុរី 469332

លេខទូរសព្ទ

+65-6869-6102

ទូរសារ

+65-6869-6100

Panasonic Procurement Asia Pacific

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

Panasonic Procurement Asia Pacific

ទីតាំងការិយាល័យ

202 Bedok South Avenue 1, #01-11, សិង្ហបុរី 469332

លេខទូរសព្ទ

+65-6299-8400

ទូរសារ

+65-6390-3400

Panasonic Industrial Devices Sales Asia

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

Panasonic Industrial Devices Sales Asia

ទីតាំងការិយាល័យ

No.3 Bedok South Road, សិង្ហបុរី 469269

លេខទូរសព្ទ

+65-6299-9181

ទូរសារ

+65-6390-3999

Panasonic Industrial Devices Semiconductor Asia

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

Panasonic Industrial Devices Semiconductor Asia

ទីតាំងការិយាល័យ

No.3 Bedok South Road, សិង្ហបុរី 469269

លេខទូរសព្ទ

+65-6812-0202

ទូរសារ

+65-6812-0200

Panasonic Factory Solutions Asia Pacific

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

Panasonic Factory Solutions Asia Pacific

ទីតាំងការិយាល័យ

285, Jalan Ahmad Ibrahim, សិង្ហបុរី 639931

លេខទូរសព្ទ

+65-6861-6655

ទូរសារ

+65-6861-7112

Panasonic R&D Center Singapore

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

Panasonic R&D Center Singapore

ទីតាំងការិយាល័យ

202 Bedok South Avenue 1, #02-11, សិង្ហបុរី 469332

លេខទូរសព្ទ

+65-6550-5550

ទូរសារ

+65-6550-5406

Panasonic Eco Solutions Asia Pacific

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

Panasonic Eco Solutions Asia Pacific

Panasonic Eco Solutions Asia Pacific

Panasonic Eco Solutions Asia Pacific

Panasonic Eco Solutions Asia Pacific

Panasonic Eco Solutions Asia Pacific

Panasonic Eco Solutions Asia Pacific

Panasonic Eco Solutions Asia Pacific

Panasonic Eco Solutions Asia Pacific

Panasonic Eco Solutions Asia Pacific

Panasonic Eco Solutions Asia Pacific

ទីតាំងការិយាល័យ

202 Bedok South Avenue 1 #01-14, សិង្ហបុរី 469332

លេខទូរសព្ទ

+65-6933-8200

+65-6933-8200

ទូរសារ

+65-6933-8228, 8229

Panasonic Industrial Devices Automation Controls Sales Asia Pacific

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

Panasonic Industrial Devices Automation Controls Sales Asia Pacific

ទីតាំងការិយាល័យ

No.3 Bedok South Road, សិង្ហបុរី 469269

លេខទូរសព្ទ

+65-6390-3812

ទូរសារ

+65-6390-3810