ក្រុមហ៊ុនប្រចាំតំបន់របស់ Panasonic នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក

Panasonic Procurement Asia Pacific

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

Panasonic Procurement Asia Pacific

ទីតាំងការិយាល័យ

202 Bedok South Avenue 1, #01-11, Singapore 469332

លេខទូរស័ព្ទ

+65-6299-8400

ទូរសារ

+65-6390-3400

Panasonic Logistics Asia Pacific

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

Panasonic Logistics Asia Pacific

ទីតាំងការិយាល័យ

202 Bedok South Avenue 1, #01-12, Singapore 469332

លេខទូរស័ព្ទ

+65-6299-8400

ទូរសារ

+65-6869-6100

Panasonic Information Systems Company Asia Pacific

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

Panasonic Information Systems Company Asia Pacific

ទីតាំងការិយាល័យ

202 Bedok South Avenue 1, #02-01, Singapore 469332

លេខទូរស័ព្ទ

+65-6590-3861

ទូរសារ

+65-6590-3900

Panasonic Commercial Equipment Systems Asia Pacific

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

Panasonic Commercial Equipment Systems Asia Pacific

ទីតាំងការិយាល័យ

202 Bedok South Ave 1, Blk B #01-15, Singapore 469332

លេខទូរស័ព្ទ

+65-6338-6411

ទូរសារ

NA

Panasonic Consumer Marketing Asia Pacific

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

Panasonic Consumer Marketing Asia Pacific

ទីតាំងការិយាល័យ

202 Bedok South Avenue 1, #02-01, Singapore 469332

លេខទូរស័ព្ទ

+65-6299-8400

ទូរសារ

+65-6299-7600

Panasonic Connect Asia

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

Panasonic Connect Asia

ទីតាំងការិយាល័យ

202 Bedok South Avenue 1, #01-13, Singapore 469332

លេខទូរស័ព្ទ

+65-6272-1223

ទូរសារ

+65-6277-7277

Panasonic Factory Solutions Asia Pacific Pte Ltd

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

Panasonic Factory Solutions Asia Pacific Pte Ltd

ទីតាំងការិយាល័យ

285, Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 639931

លេខទូរស័ព្ទ

+65-6861-6655

ទូរសារ

+65-6861-7112

Panasonic Industrial Sales Asia Pacific

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

Panasonic Industrial Sales Asia Pacific

ទីតាំងការិយាល័យ

No.3 Bedok South Road, Singapore 469269

លេខទូរស័ព្ទ

+65-6299-9181

ទូរសារ

+65-6390-3853

Panasonic Appliances Marketing Asia Pacific

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

Panasonic Appliances Marketing Asia Pacific

ទីតាំងការិយាល័យ

Tower A, 13/33/1, Jalan Kemajuan, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

លេខទូរស័ព្ទ

+60-3-7953-3503

ទូរសារ

+60-3-7969-1101

Panasonic Appliances R&D Centre Asia Pacific Sdn. Bhd.

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

Panasonic Appliances R&D Centre Asia Pacific Sdn. Bhd.

ទីតាំងការិយាល័យ

No.3 Jalan Sesiku 15/2, Section15, Shah Alam Industrial Site, 40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

លេខទូរស័ព្ទ

+60-3-5891-5000

ទូរសារ

+60-3-5891-5115

Panasonic Automotive Systems Asia Pacific Co., Ltd.

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

Panasonic Automotive Systems Asia Pacific Co., Ltd.

ទីតាំងការិយាល័យ

101 Moo 2, Teparak Road, Tambol Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn, 10570 THAILAND

លេខទូរស័ព្ទ

+66-2-708-0871

ទូរសារ

+66-2-708-0874

Panasonic Connect Oceania

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

Panasonic Connect Oceania

ទីតាំងការិយាល័យ

1 Innovation Rd  Macquarie Park New South Wales 2113, Australia

លេខទូរស័ព្ទ

+61-2-9491-7323

ទូរសារ

+61-2-9491-7575