ប្រូម៉ូសិនពិសេស​ ទិញច្រើនឈ្នះរង្វាន់ប្រណិតៗ កាន់តែច្រើន!!!

ប្រូម៉ូសិនពិសេស​ ទិញច្រើនឈ្នះរង្វាន់ប្រណិតៗ កាន់តែច្រើន!!!

ប្រូម៉ូសិនពិសេស​ ទិញច្រើនឈ្នះរង្វាន់ប្រណិតៗ កាន់តែច្រើន!!!

រាល់ការទិញផលិតផល Panasonic តម្លៃចាប់ពី 50 ដុល្លារ ឡើងទៅ ពី Aeon Nojima Sunsimexco kfour រឺ Sabbay Nash លោកអ្នកនឺងមានឱកាសឈ្នះផលិតផល Panasonic ដែលធានាគុណភាពជប៉ុនដ៏ប្រណិត ព្រមទាំងមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស សម្រាប់ផលិតផលជាច្រើនផងដែរ។
កុំអោយឱកាសដ៏ពិសេសនេះកន្លងផុតទៅ តោះស្វែងរកផលិតផល Panasonic ដែលលោកអ្នកពេញចិត្តហើយធ្វើការទិញឥឡូវនេះ។
ប្រូម៉ូសិនដ៏ពិសេសនេះមានសុពលភាពរហូតដល់ ថ្ងៃទី31 ខែសីហា ឆ្នាំ2023
*លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

• ក្រុមហ៊ុន Sunsimexco 061 353 660
• ផ្សារទំនើបអ៊ីអនម៉ល 023 988 580
• ហាង Nojima 093 608 609
• ហាង KFour 069 828 782

Panasonic promo_Banne_1920pix(W) x 770pix(H)_Working file