ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី SKY Elite Inverter CS-VU10UKH-(CS-VU10UKH) កម្លាំង 1 សេស

CS-VU10UKH/CU-VU10UKH

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី
SKY Elite Inverter

នៅ Panasonic យើងចង់ផ្ដល់លើសពីដំណោះស្រាយនៃការបង្កើតភាពត្រជាក់ ឬ កម្ដៅ តាមរយៈម៉ាស៊ីនត្រជាក់តែមួយគត់ទេ។ យើងក៏ផ្ដល់ "ដំណោះស្រាយនៃការបញ្ចេញខ្យល់ជារួមដែរ" ដើម្បីអាចឱ្យអ្នកទទួលបានខ្យល់បរិសុទ្ធនៅក្នុងផ្ទះ។

យើងកែសម្រួលគុណភាពខ្យល់ឱ្យប្រសើរជាងមុន ដើម្បីអាចឱ្យអ្នកមានជីវិតកាន់តែប្រសើរ។
[គុណភាពខ្យល់នៃជីវិត]

SKYWING (មុខងារបញ្ចេញខ្យល់ត្រជាក់លើផ្ទៃបន្ទប់ និងមុខងារត្រជាក់ដោយផ្ទាល់),Inverter, nanoe

ដើម្បីជ្រើសរើសម៉ូដែលត្រឹមត្រូវ
[ម៉ាស៊ីនគណនាកម្លាំងសេស]

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី SKY Elite Inverter CS-VU10UKH-(CS-VU10UKH) កម្លាំង 1 សេស

បិទ

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី SKY Elite Inverter CS-VU10UKH-(CS-VU10UKH) កម្លាំង 1 សេស
កម្លាំងសេស
1 សេស
សមត្ថភាពផ្ដល់ភាពត្រជាក់
9,550 (2,860-11,200)
បច្ចេកវិទ្យាផ្ដល់ផាសុកភាព
SKYWING, Inverter, iAutoX, nanoe™X, nanoe-G ជាមួយសេនស័រចាប់ធូលី, ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ R32

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី SKY Elite Inverter CS-VU10UKH-(CS-VU10UKH) កម្លាំង 1 សេស