ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី SKY Elite Inverter CS-VU18UKH-(CS-VU18UKH)កម្លាំង 2 សេស

CS-VU18UKH/CU-VU18UKH

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី SKY Elite Inverter

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Panasonic មិនត្រឹមតែផ្ដល់ភាពត្រជាក់ប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងអាចដោះស្រាយបញ្ហាខ្យល់ទាំងស្រុងតែម្ដង ដែលអាចឱ្យអ្នករីករាយជាមួយខ្យល់គុណភាពល្អក្នុងផ្ទះឬអគារ ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចធ្វើឱ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើង។
ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី Sky មានInverterគុណភាពខ្ពស់ CS-UV18UKH-1 មានបំពាក់បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ និង SKYWING ដើម្បីផ្ដល់ភាពត្រជាក់ប្រសើរជាងមុន
nanoe X និង nanoe-G មានសេនស័ចាប់ធូលី ដែលជួយបន្សុទ្ធខ្យល់ប្រសើរជាងមុន, ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ R32, និងមានកម្រិតផ្កាយ 5។

ដើម្បីជ្រើសរើសម៉ូដែលត្រឹមត្រូវ
[ម៉ាស៊ីនគណនាកម្លាំងសេស]

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី SKY Elite Inverter CS-VU18UKH-(CS-VU18UKH)កម្លាំង 2 សេស

បិទ

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី SKY Elite Inverter CS-VU18UKH-(CS-VU18UKH)កម្លាំង 2 សេស
កម្លាំងសេស
2សេស
សមត្ថភាពផ្ដល់ភាពត្រជាក់
17,700 (3,750-19,800) Btu/h
បច្ចេកវិទ្យាផ្ដល់ផាសុកភាព
SKYWING, Inverter , iAutoX, nanoe™X, nanoe-G ជាមួយសេនស័រចាប់ធូលី, ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ R32

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី SKY Elite Inverter CS-VU18UKH-(CS-VU18UKH) កម្លាំង 2 សេស