ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី X-Premium Inverter ហ្គាស R32 CS-XU10VKH (CU-XU10VKH) កម្លាំង 1 សេស

CS-XU10VKH/CU-XU10VKH

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី Aero X-Premium Inverter

ដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អ យើងយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលយើងទទួលទាន។ តែរាងកាយរបស់យើងស្រូបខ្យល់ច្រើនបំផុត។

ដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្ដល់ "ខ្យល់បរិសុទ្ធសម្រាប់ជីវិត” ឥឡូវនេះ Panasonic ណែនាំដំណោះស្រាយលើការរចនាពេញលេញ ដែលមានប្រភេទសំខាន់ៗ 4 ពាក់ព័ន្ធនឹង “ដំណោះស្រាយនៃការបញ្ចេញខ្យល់ពេញលេញ”។
ស្លាប AEROWINGS (មុខងារជះខ្យល់ត្រជាក់ និងមុខងារត្រជាក់ដោយផ្ទាល់) nanoe™X, nanoe-G, Inverter, ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ R32, កម្រិតផ្កាយ 5។

[ម៉ាស៊ីនគណនាកម្លាំងសេស]

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី X-Premium Inverter ហ្គាស R32 CS-XU10VKH (CU-XU10VKH) កម្លាំង 1 សេស

បិទ

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី  X-Premium Inverter ហ្គាស R32 CS-XU10VKH (CU-XU10VKH) កម្លាំង 1 សេស
កម្លាំងសេស
1សេស
សមត្ថភាពផ្ដល់ភាពត្រជាក់
9720 Btu/h
បច្ចេកវិទ្យាផ្ដល់ផាសុកភាព
ស្លាប AEROWINGS, nanoe™X, nanoe-G, Inverter, ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ R32

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី X-Premium Inverter ហ្គាស R32 CS-XU10VKH (CU-XU10VKH) កម្លាំង 1 សេស