ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ NA-F110A6

NA-F110A6

មិនចាំបាច់បោកដៃមុនដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីន

កម្ចាត់ស្នាមប្រឡាក់រហ័សជាមួយStainMaster និងប្រព័ន្ធActiveFoam

close
^

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ NA-F110A6
មិនចាំបាច់បោកដៃមុនដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីន
កម្ចាត់ស្នាមប្រឡាក់រហ័សជាមួយStainMaster និងប្រព័ន្ធActiveFoam
ងាយស្រួលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ
ការរចនាមាត់ម៉ាស៊ីនធំល្អដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួល
ចំណុះ 11.0 kg
ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ស្វ័យប្រវត្តិពេញលក្ខណៈ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ NA-F110A6