ទូរទស្សន៍ LED LCD ម៉ូដែល TH-32H410S

TH-32H410S

ទទួលបានរូបភាព
ច្បាស់ល្អ

close
^

ព័ត៌មានផលិតផល

ទូរទស្សន៍ LED LCD ម៉ូដែល TH-32H410S
Vivid Digital Pro
រន្ធ HDMI x 2
Media Player

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ទូរទស្សន៍ LED LCD ម៉ូដែល TH-32H410S