ទូរទឹកកក NR-BY608XSWA

NR-BY608XSWA

ទូរទឹកកករាងរាបស្មើទំនើប មានថតដាក់អាហារកកនៅផ្នែកខាងក្រោម

close
^

ព័ត៌មានផលិតផល

ទូរទឹកកក NR-BY608XSWA
602 L
ទំហំ
85 Kg
ទម្ងន់
775 x 741 x 1846 mm
វិមាត្រផលិតផល

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ទូរទឹកកក NR-BY608XSWA