ទូទឹកកកថតបង្កកនៅខាងលើ Econavi Inverter ទ្វារ 2 NR-BL263VPWA

NR-BL263VPWA

កន្លែងផ្ទុកអាហារស្រស់ និងមានអនាម័យ

ទូទឹកកក Panasonic ស័ក្តិសមសម្រាប់រក្សាម្ហូបអាហារឱ្យនៅស្រស់ និងមានអនាម័យ ដូច្នេះអ្នកអាចរីករាយទទួលទានអាហារដែលមានសុខភាពល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ បច្ចេកវិទ្យា Fresh Safe និង Ag Clean ធានាថាផ្លែឈើ និងបន្លែនៅតែស្រស់ និងរក្សាទឹកផ្លែឈើឱ្យនៅបានយូរ ដោយមានលំហូរខ្យល់ស្អាតនៅព័ទ្ធជុំវិញ។

close
^

ព័ត៌មានផលិតផល

ទូទឹកកកថតបង្កកនៅខាងលើ  Econavi Inverter ទ្វារ 2 NR-BL263VPWA
234L (MS IEC 62552:2016)
ទំហំ
45kg
ទម្ងន់
600 x 611 x 1449mm
វិមាត្រ

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ទូទឹកកកថតបង្កកនៅខាងលើ Econavi Inverter ទ្វារ 2 NR-BL263VPWA