Terms and conditions of warranty

លក្ខខណ្ឌនៃការធានា

ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់អ្នកទទួលបានការធានាលើ ការរចនា​ ការផលិត ឬសម្ភារៈដែលមានវិការៈ​ក្នុងរយៈពេល ១២ ខែ (រយៈពេលធានា)​ ចាប់ពីថ្ងៃទិញ លើកលែងតែមានកំណត់ផ្សេងពីនេះ ដែលត្រូវអនុវត្តតាម​លក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម (ចាប់ពីពេលនេះតទៅហៅថា “ការធានា”)៖

១.     ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នេះ ត្រូវបានប្រើប្រាស់សំរាប់ការងារនៅក្នុងផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមែន សំរាប់​​គោលបំណងអ្វីផ្សេងទៀតឡើយ និងត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យបាន​ត្រឹមត្រូវតាមការណែ​នាំអំពី ការ​ប្រើប្រាស់ដែលបានផ្ដល់ជូនដោយអ្នកផលិតឧបករណ៍នេះ ។

២.     ក្នុងរយៈពេល ១៥ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃទិញ អ្នកទិញត្រូវផ្ញើបែបបទពាក្យសុំទៅ Panasonic ​ដើម្បីឲ្យ​ការធានាមានសុពលភាព ។

៣.    នៅក្នុងរយៈពេលធានា បើមានផ្នែកណាមួយ ឬផ្នែកទាំងឡាយនៃឧបករណ៍ប្រើ​បា្រស់នេះ​ត្រូវបាន​យកចេញ ផ្លាស់ប្ដូរ រុះរើ កែសម្រួល កែប្រែ ដោះចេញ ជួសជុល​ឬលើកដាក់​ដោយវិធីណាមួយ ដោយបុគ្គលណាម្នាក់ ឬបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលយើងខ្ញុំ​មិនបាន​អនុញ្ញាត​ការធានានេះនឹង លែង​មានសុពលភាពភ្លាម ហើយនឹងចាត់ទុកជាមោឃៈចាប់ពីដំបូង ​និងគ្មានអានុភាព​អនុវត្ត អ្វីទាំងអស់​ ។

៤.     ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងខ្ញុំ ចំពោះសំណួរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទារលើបញ្ហាវិការៈនានា​ទោះជាពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតក្តី ឬសម្ភារៈក្តី ត្រូវចាត់ទុកជាសេចក្ដីសម្រេចស្ថាពរ ហើយអ្នកទិញ​ត្រូវ​យល់ព្រម​គោរព និងអនុវត្តតាមការសម្រេចនេះ ។ ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ឬផ្នែកណាមួយ​ដែលមានវិការៈ​ ដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនោះ ត្រូវក្លាយជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Panasonic ហើយទំនិញ ​ឬផ្នែកណាមួយដែលត្រូវបានជួសជុលនោះ នឹងត្រូវ​ទទួលបានការធានាក្នុងរយៈពេលដែលនៅ សល់​ពីរយៈពេលធានាដំបូង​តែគិតបន្ដពីរយៈពេលធានាទៅ​ ។

៥.     ការធានានេះនឹងលែងមានសុពលភាព និងទុកជាមោឃៈចាប់ពីដំបូង ប្រសិនបើឧបករណ៍ ប្រើប្រាស់នេះ ត្រូវបានយកចេញពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

៦.     មិនត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ ធ្វើឲ្យខូច និងយកចេញនូវលេខសម្គាល់ (serial number)​ ប្រភេទណាមួយ ដែលមានបិតនៅលើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់នោះឡើយ ។

៧.     អ្នកទិញត្រូវធ្វើប័ណ្ណធានា បង្កាន់ដៃធានា និងឯកសារភស្ដុតាងដទៃទៀត បញ្ជាក់អំពីការទិញ​ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ដើម្បីតំរូវតាមការពេញចិត្តរបស់យើងខ្ញុំ​ដែលចាត់ទុកថាមាន​ការ​ចាំបាច់។

៨.     ក្រៅពីចំណុចខាងលើ ការធានានេះមានដែនកំណត់ និងការលើកលែង ​ដូចខាងក្រោម៖

១)    ការធានានេះ មានសុពលភាពសំរាប់រយៈពេល ១២ ខែចាប់ពីថ្ងៃទិញ ។

២)    ការធានាពិសេសចំពោះកុំប្រេសស័រម៉ាស៊ីនត្រជាក់ Panasonic ត្រូវបានធានារយៈពេល ៥ ឆ្នាំ ចាប់ពីថ្ងៃទិញ សំរាប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រភេទដាក់ជាប់ជញ្ជាំង ។ ដោយក្រោយពេលផុតកំណត់ រយៈពេល ១២ ខែ ការធានាពិសេសនេះ មិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលនូវថ្លៃដឹកជញ្ជូន ថ្លៃហ្គាស និងថ្លៃសេវាកម្មផ្សេងៗទេ ដៃលថ្លៃទាំងនេះជាភាៈរបស់អតិថិជនផ្ទាល់ ។​

)    លក្ខខណ្ឌនានានៃកិច្ចធានានេះ មានចែងតែនៅក្នុងឯកសារនេះប៉ុណ្ណោះ ។ ពុំមានលក្ខខណ្ឌ​នៃការធានា ឬបញ្ញត្តិណាផ្សេងទៀត បើទោះជាធ្វើឡើងជាលាយ​លក្ខណ៍​អក្សរ ឬ​តាមទំរង់​ណាផ្សេងទៀតទោះជាមាន​​ប្រភពដូចគ្នាក៏ដោយ ត្រូវបានចាត់ទុក​ជាបញ្ញត្តិបន្ថែម ឬខ្លឹមសារ​ដកស្រង់ចេញពីការ​ធានា​នេះឡើយ។

)    ដោយយោងទៅលើកំរិតអតិបរមាដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិនានាជាធរមាន អ្នកទិញលះបង់សិទ្ធិដែលខ្លួនអាចមាននៅក្នុងការទាមទារទាំងអស់ ឬណាមួយ នូវសំណង​ជាប្រាក់ ឬសំណងផ្សេងពីនេះ​ និងត្រូវយល់ព្រមទទួលយកសំណងណាមួយ តាមរយៈការ ជួសជុល​​បន្ថែម ឬផ្សេងពីនេះ ដែលយើងខ្ញុំសំរេចដោយឆន្ទានុសិទ្ធិ​ ហើយគិតថាសមស្រប នឹងផ្ដល់ជូន ។

)     ការធានានេះ ត្រូវមានវិសាលភាពចំពោះការទិញទំនិញពីដំបូងប៉ុណ្ណោះ ។ ការធានានេះ​មិនអាចត្រូវបានចាត់ចែង ឬផ្ទេរទៅឲ្យអ្នកទិញបន្ត ឬអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយបានឡើយ ។

)     ដោយឡែក ការធានានេះ មិនគ្រប់ដណ្ដប់លើការខូចខាត និង/ឬវិការៈ ទាំងឡាយណា ដែលបណ្ដាល​មកពី ៖

ក)     គ្រោះថ្នាក់ ការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ ការលើកដាក់មិនត្រឹមត្រូវ (ឧទាហរណ៍៖ ស្នាមឆ្កូត វៀច ធ្លាក់ ។ល៕ ការស្តុកទុកមិនត្រឹមត្រូវ ការដំឡើងមិនត្រឹមត្រូវ​​​ ឬ​លក្ខណៈណា​មួយនៃការរុះរើ ។

ខ)     LCD / អេក្រង់ប្លាស្មា កញ្ចក់មុខប្លាស្មា ដែលត្រូវទង្គិចបែក ឬប្រេះស្រាំ ។

គ)     មានពន្លឺជាប់ ឬគ្មានពន្លឺនៅលើអេក្រង់ និងការរក្សារូបភាពររាក់រអួល ។

ឃ)    ការប្រើប្រាស់ចរន្ដអគ្គិសនី ឬតង់ស្យុងមិនត្រឹមត្រូវ ។

ង) ការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវតាមសៀវភៅណែរនាំអំពីការប្រើប្រាស់ ។

ច)     ការសឹករិចរឹលជាធម្មតា ។

ឆ)     សំណឹក​ ឬដុះផ្សិត ច្រែះ ឬស្នាមប្រឡាក់ ។

ជ)     ការជួសជុល ឬការកែប្រែលើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ដោយគ្មានអនុញ្ញាត ។

ឈ)   ប្រធានស័ក្ដិ អគ្គិភ័យ និងកោលាហលស៊ីវិល ។

)    វត្ថុប្រើប្រាស់​ ឬគ្រឿងឧបករណ៍បន្ទាប់បន្សំនានាដូចមានបញ្ជាក់ខាងក្រាម ក៏មិនស្ថិតនៅក្នុង​វិសាលភាព និងទំហំនៃការធានានេះដែរ ៖

ការដំឡើងខ្សែកាប ឬខ្សែកាបអគ្គសនី ប្រអប់បញ្ជាពីចម្ងាយ អង់តែន អាគុយ បន្ទះអាគុយ ឧបករណ៍ភ្ជាប់ចរន្ដ (adaptor) គ្រឿងបន្លាស់ខាងក្រៅ និងគ្រឿងបន្លាស់រុញ​ចាក់ពុម្ភ ដូចជា ទូ បន្ទះកញ្ចក់មុខគំរបខាងក្រៅ ស៊ុម គំរប ដងគាស់ ដំណរចរន្ដ ព្រីភ្លើង ក្បាលមួល និងប៊ូតុងចុចបញ្ជា តម្រង និងថង់ដាក់ធូលី ។ល។

)    លើកលែងតែមានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងច្បាប់​ និងបទបញ្ញត្តិជាធរមាន ទោះជានៅក្នុង កាលៈទេសៈណាក៏ដោយ ការធានានេះមិនគ្របដណ្ដប់​លើសំណង​មិនចំពោះឡើយ ។

)     ការធានានេះ នឹងមិនសំដៅចំពោះ ការសំអាត ការថែរក្សា ការជួសជុលកែកុនទូទៅ និងការ​រើជួសជុលឡើយ ។

.     Panasonic មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ ការបាត់បង់ឬទាញយកមកវិញនូវទិន្នន័យឡើយ ។ អតិថិជន គួរតែចម្លងនិងរក្សាទុកនូវ​ទិន្នន័យដោយខ្លួនឯង ។

.    Panasonic សូមរក្សាសិទ្ធិនៅក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃការធានានេះ នៅពេល​ណា​មួយក៏បាន​ដោយពុំចាំបាច់​ ឬតំរូវឲ្យជូនដំណឹងទៅអតិថិជនរបស់ខ្លួនឡើយ ។