ការិយាល័យ

ការិយាល័យ

ការិយាល័យ

បច្ចុប្បន្ននេះការធ្វើការពីចម្ងាយមានការកើនឡើង ដែលតម្រូវកន្លែងធ្វើការកែលម្អបរិយាកាសការងារ ដោយការបំពាក់គ្រឿងបរិក្ខាគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធានាបាននូវផាសុកភាព អនាម័យ និងសុខមាលភាព។  សូមពិនិត្យមើលរបៀបដែល Panasonic អាចជួយលើកកម្ពស់កន្លែងធ្វើការ ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកធ្វើការនៅសម័យឌីជីថល និងសហគ្រិនដែលកំពុងរីកលូតលាស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន។

កន្លែងទទួលភ្ញៀវ

កន្លែងទទួលភ្ញៀវ

បង្កើតបទពិសោធន៍ល្អៗដល់ភ្ញៀវរបស់អ្នក នៅពេលពួកគេមកកាន់កន្លែងធ្វើការរួមគ្នាជាលើកដំបូង។


> រុករកកន្លែងផ្សេងៗ

តុធ្វើការ

តុធ្វើការ

បុគ្គលិករបស់អ្នកសមនឹងទទួលបានកន្លែងធ្វើការដែលមានការរៀបចំបានល្អ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេធ្វើការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងផ្ដោតលើការងារបានល្អ។

> រុករកកន្លែងផ្សេងៗ

កន្លែងដាក់អាហារ

កន្លែងដាក់អាហារ

បំពាក់សម្ភារទំនើបបំផុតនៅកន្លែងដាក់អាហារ ដែលផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលគ្រប់ពេលសម្រាប់បុគ្គលិករបស់អ្នក។

> រុករកកន្លែងផ្សេងៗ

បន្ទប់ទឹក

បន្ទប់ទឹក

រីករាយជាមួយបទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកដែលមានផាសុកភាព និងការថែទាំអនាម័យខ្ពស់បំផុត ជាមួយដំណោះស្រាយផ្នែកចានបង្គន់ច្រើនប្រភេទរបស់យើង។

> រុករកកន្លែងផ្សេងៗ

កន្លែងប្រើប្រាស់រួម

កន្លែងប្រើប្រាស់រួម

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង និងជួបជុំជាមួយមិត្តរួមការងារនៅកន្លែងមានផាសុកភាព ដែលពោរពេញដោយខ្យល់បរិសុទ្ធសម្រាប់ពេលវេលាសម្រាកដ៏មានតម្លៃបំផុត។

> រុករកកន្លែងផ្សេងៗ

រកមើលកន្លែងផ្សេងទៀត

ទទួលបានសុខមាលភាពនៃជីវិតជាមួយ PANASONIC

PANASONIC ផ្ដល់នូវសុខមាលភាពនៃជីវិត

ស្វែងយល់ពីដំណោះស្រាយសុខមាលភាពរបស់ Panasonic ដែលបង្កើតឡើង ដើម្បីកែលម្អគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរបស់អ្នក និងផ្អែកលើមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់ៗទាំងបួនរបស់យើងក្នុងការជំរុញឱ្យសុខមាលភាពកាន់តែប្រសើរឡើង។