Panasonic သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူသားခ်င္းစာေထာက္ထားမႈႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ဆုိလာမီးအိမ္ေပါင္း 3,060 ခုကုိ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ 5 ႏွစ္တာကာလအတြင္း အေရအတြက္အားျဖင့္ 14,924 ခု ရွိၿပီျဖစ္သည္

Panasonic သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူသားခ်င္းစာေထာက္ထားမႈႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ဆုိလာမီးအိမ္ေပါင္း 3,060 ခုကုိ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ 5 ႏွစ္တာကာလအတြင္း အေရအတြက္အားျဖင့္ 14,924 ခု ရွိၿပီျဖစ္သည္

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ၊ 2017 ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ 19 ရက္ – Panasonic Corporation သည္ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္ ဆုိလာမီးအိမ္ေပါင္း 100,000 ခုကုိ ၎၏ ႏွစ္ 100 ျပည့္ျဖစ္ေသာ 2018 ခုႏွစ္မတုိင္ခင္ လွဴဒါန္းမည္ဟု ရည္ရြယ္ထားသည့္ "100 Thousand Solar Lantern Project" (ဆုိလာ မီးအိမ္ေပါင္း တစ္သိန္း လွဴဒါန္းရန္ စီမံကိန္း) ကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ သံႏၷိဌာန္ ခ်ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္သည္ စီမံကိန္း၏ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ျဖစ္ပါသည္။ 2012 ခုႏွစ္ ပြဲဦးထြက္အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ဆုိလာမီးအိမ္ေပါင္း 87,000 ခုကုိ ႏုိင္ငံေပါင္း 22 ႏုိင္ငံတြင္ လွဴဒါန္းၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Panasonic မွ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ လွဴဒါန္းခဲ့မႈသည္ Novotal Yangon Max တြင္ အခမ္းအနားက်င္းပၿပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း 9 ခုထံ ဆုိလာမီးအိမ္ေပါင္း 3,060 ကုိ လွဴဒါန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လွဴဒါန္းမႈ စုစုေပါင္း 14,924 သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

Panasonic သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူသားခ်င္းစာေထာက္ထားမႈႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ဆုိလာမီးအိမ္ေပါင္း 3,060 ခုကုိ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ 5 ႏွစ္တာကာလအတြင္း အေရအတြက္အားျဖင့္ 14,924 ခု ရွိၿပီျဖစ္သည္

အခမ္းအနားတြင္ Panasonic Asia Pacific ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံရံုးခြဲ ကုိယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္ Hisakazu Maeda က "1918 ခုႏွစ္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ စတင္တည္ေထာင္ၿပီးကတည္းက ျပည္သူ႔ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကေနတစ္ဆင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကုိ အားျဖည့္ကူညီသြားမယ္ဆုိတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲေရး ခံယူခ်က္တစ္ခုကုိ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အဲ့ဒီအတုိင္းလည္း အတိအက်လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးနဲ႔ တျခားနယ္ပယ္ေတြမွာ လုပ္ေနတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးနဲ႔ အစုိးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြဆီ ဆုိလာမီးအိမ္ေတြ လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ ဒီလႈမႈေရးစိန္ေခၚမႈေတြကုိ ကူညီေျဖရွင္းေပးပုိ႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိတဲ့ ရြာတစ္ရြာကုိ ကြ်န္ေတာ္ သြားလည္ခြင့္ၾကံဳခဲ့ပါတယ္။ Panasonic ဆီက ဆုိလာမီးအိမ္ဟာ အဲ့ဒီရြာကလူေတြရဲ႕ လူေနမႈဘဝအရည္အေသြးကုိ တုိးတက္ေစဖုိ႔ စီပြားေရးအရ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ကူညီေပးရာမွာ အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑မွာ ရွိေနလိမ့္မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္မိပါတယ္။" ဒီဆုိလာမီးအိမ္ေတြကုိ အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ ဘယ္လုိစီစဥ္ခဲ့သလဲဆုိတဲ့ အစီရင္ခံစာေကာင္းေတြကုိ လွဴဒါန္းမႈကုိ လက္ခံထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြဆီကေန ၾကားရဖုိ႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါ့မယ္။"

Panasonic သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူသားခ်င္းစာေထာက္ထားမႈႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ဆုိလာမီးအိမ္ေပါင္း 3,060 ခုကုိ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ 5 ႏွစ္တာကာလအတြင္း အေရအတြက္အားျဖင့္ 14,924 ခု ရွိၿပီျဖစ္သည္

Panasonic သည္ ဆုိလာမီးအိမ္ေပါင္း 100,000 လွဴဒါန္းရန္ စီမံကိန္းကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတုိ႔ကဲ့သုိ႔ လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆုိလာမီးအိမ္မ်ားေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား အတန္းတင္စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခ်ိန္ မတုိင္မီ နံနက္ 6:00 မွ ည 9:00 အထိ သင္ခန္းစာမ်ား ေလ့လာႏုိင္သည့္အတြက္ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားသည္ 100% အမွတ္ရရွိၾကၿပီး အလယ္တန္းေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕သည္ 94% ရရွိၾကသည္ျဖစ္၍ ပညာေရးတြင္ ထူးျခားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိေနၾကပါသည္။

Panasonic သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူသားခ်င္းစာေထာက္ထားမႈႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ဆုိလာမီးအိမ္ေပါင္း 3,060 ခုကုိ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ 5 ႏွစ္တာကာလအတြင္း အေရအတြက္အားျဖင့္ 14,924 ခု ရွိၿပီျဖစ္သည္

       စာေရးျခင္း၊ စာဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ေလာက္သည္အထိ ဆုိလာမီးအိမ္မ်ားသည္ မီးအားေကာင္းသည္ (ခရက္တစ္- မိတ္ေဆြ ျမန္မာ)

ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ ျပည္သူေပါင္း 1.2 ဘီလီယံခန္႔သည္ လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိဘဲ ေနထုိင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ Panasonic သည္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ပန္းတုိင္မ်ား (SDG မ်ား) ကုိ ေရာက္ရွိရန္ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီး ပံ့ပုိးေပးၿပီး အလင္းေရာင္ကုိ ယူေဆာင္လာေပးကာ "ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ဘဝ၊ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ကမၻာ" ကုိ ရရွိေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

       [ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဆုိလာမီးအိမ္မ်ားကုိ လက္ခံရရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္း 9 (အကၡရာအစဥ္လုိက္ စီထားသည္)]

 • All Country Agency for Rural Development
 • Association for Rengein Tanjoji International Cooperation
 • Community Association for Rural Development
 • Greater Mekong Initiative
 • Language and Social Development Organization
 • Likhy Social Development Committee
 • Meikswe Myanmar
 • Myanmar Red Cross Society
 • PH-Japan (PH-People’s HOPE Japan)

*ဆုိလာမီးအိမ္ ၁ သိန္း စီမံကိန္း

2012 ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဆုိလာမီးအိမ္မ်ားကုိ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လွဴဒါန္းခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ 2017 ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအထိ အာရွႏွင့္ အာဖရိကရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေပါင္း 22 ႏုိင္ငံသုိ႔ မီးအိမ္ေပါင္း 87,000 ခုကုိ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ဤေတာက္ပေသာ ဆုိလာမီးအိမ္မ်ားက ညအခ်ိန္တြင္ ေဆးကုသမႈ၊ ပညာသင္ယူမႈႏွင့္ စီးပြားေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ကူညီေပးသည့္အတြက္ ေရနံဆီမီးအိမ္မ်ားေၾကာင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္မႈကုိ ရပ္တန္႔ေစႏုိင္ရံုသာမက အိမ္ေထာင္စုအတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္ေစေသာ ေလာင္စာဆီကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္ပါသည္။

 • Panasonic ၏ ဆုိလာမီးအိမ္ ၁ သိန္း စီမံကိန္း

http://panasonic.net/sustainability/en/lantern/

 •  တရားဝင္ Facebook စာမ်က္ႏွာ

https://www.facebook.com/PanasonicSolarLantern

 • 2017 ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအထိ Panasonic မွ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ဆုိလာမီးအိမ္မ်ား (BG-BL03)

http://panasonic.net/sustainability/en/lantern/products.html

Panasonic အေၾကာင္း

Panasonic Corporation သည္ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ယာမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သံုးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ B2B လုပ္ငန္းမ်ားရွိ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အီလက္ထေရာနစ္နည္းပညာမ်ားကုိ တီထြင္ၿပီး ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္း၌ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ၎၏ ႏွစ္ 100 ေျမာက္အခမ္းအနားကုိ 2018 ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီသည္ တစ္ကမၻာလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ခ်ဲ႕ထြင္လာကာ ယခုအခါတြင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္း၌ ကုမၸဏီခြဲေပါင္း 495 ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ကုမၸဏီေပါင္း 91 ခုတုိ႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 2017 ခုႏွစ္၊ မတ္လ 31 ရက္ေန႔အထိ စုစုေပါင္းအသားတင္ ေရာင္းရေငြ 7.343 ထရီလီယံရရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ နယ္ပယ္တြင္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ စံႏႈန္းအသစ္မ်ား ရရွိေအာင္ သံႏၷိဌာန္ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ကုမၸဏီသည္ ၎၏ သံုးစြဲသူေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ဘဝႏွင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ကမၻာႀကီးကုိ ဖန္တီးရန္ ၎၏ နည္းပညာမ်ားကုိ အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ Panasonic အေၾကာင္း ပုိမုိေလ့လာရန္- http://www.panasonic.com/global

Panasonic Asia Pacific အေၾကာင္း

Panasonic Asia Pacific သည္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားစြာကုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ သမုဒၵရာေဒသ (APAC) တြင္ ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိၿပီး ၾသစေၾတးလ်၊ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ နယူးဇီလန္၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ စကၤာပူ၊ ထုိင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္တြင္ ရံုးေပါင္း 10 ခုကုိ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္း 27 ႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။

စကၤာပူႏုိင္ငံေတြ အေျခစုိက္ထားေသာ Panasonic Asia Pacific ၏ ေဒသဆုိင္ရာ ရံုးခ်ဳပ္မ်ားသည္ အိမ္ယာမ်ားႏွင့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲတီထြင္သည့္ လုပ္ငန္းကဲ့သုိ႔ Business to Business လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပုိမုိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအျပင္ ခုိင္မာသည့္ Business to Consumer အပုိင္းတြင္လည္း တုိးတက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ဘဝ၊ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ ကမၻာႀကီးကုိ ဖန္တီးရန္ အေလးေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ေဒသတြင္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သည့္ေနရာေပါင္း 37 ခုရွိၿပီး အိမ္ယာ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲတီထြင္မႈမ်ား၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ စြမ္းအင္ျပႆနာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား၊ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ အစိတ္အပုိင္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ က႑မ်ားတြင္ Panasonic ၏ ကမၻာအႏွံ႔ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားကုိ ပံ့ပုိးေပးေနပါသည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိရန္-  http://panasonicapac.mynewsdesk.com/

ေခါင္းစဥ္မ်ား-

အိမ္ယာ၊ အေဆာက္အအံု
လုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္း
ပတ္ဝန္းက်င္၊ စြမ္းအင္
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ နည္းပညာ 
ျပန္လည္တီထြင္ အသံုးခ်ျခင္း

အိမ္သံုး လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၊ ထုတ္လုပ္မႈ
ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲမႈ/CSR