Wybierz kolor
Cena: Panasonic Online Price: Kup SHOP NOW WHERE TO BUY Kup w sklepie Panasonic Znajdź sklep Out of Stock at Panasonic Online

Promocja LUMIX Summer Cashback - Regulamin Promocji

Promocja LUMIX Summer Cashback - Regulamin Promocji

Dokonaj zakupu wybranych aparatów LUMIX od Uczestniczącego Sprzedawcy Detalicznego i zyskaj do 1440 PLN Cash Backu w okresie 22 maja 2023r. – 2 października 2023 r.

Dokonaj zakupu wybranych obiektywów LUMIX od Uczestniczącego Sprzedawcy Detalicznego i zyskaj do 2350 PLN Cash Backu w okresie 22 maja 2023r. – 2 października 2023 r.

E-mail: Panasonic@promotion-support.com

Okres Promocji (Okres Zakupu): 22 maja 2023 r. - 2 października 2023 r.

Okres Składania Wniosków: 22 maja 2023 r. - 2 listopada 2023 r.

1. ORGANIZATOR

Promocja LUMIX Summer Cashback (zwana dalej „Promocją”) jest organizowana przez Panasonic Marketing Europe GmbH, spolka z ograniczona odpowiedzialnością, Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352843, NIP 107-00-16-099, REGON 142346837 - jako oddział Panasonic Marketing Europe GmbH, którego zarejestrowany adres to Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy ("Organizator").

2. KWALIFIKOWALNOŚĆ

2.1. Promocja jest przeznaczona dla mieszkańców następujących państw: Niemcy, Austria, Belgia, Luksemburg, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Włochy, Litwa, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria, Serbia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Łotwa, Andora, Francja, Kosowo,San Marino. („Kraje Uczestniczące”).

2.2. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat („Uczestnik”). Pracownicy Organizatora, jego spółek zależnych, ich rodziny, agenci i inne strony bezpośrednio związane z niniejszą Promocją nie mogą brać udziału w konkursie. Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie Uczestnicy dokonujący zakupu na własny użytek tj. użytkownicy końcowi. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji uprawnień Uczestników. Sprzedawcy nie mogą składać wniosków w imieniu swoich klientów. Rejestracja i wnioski Sprzedawcy Uczestniczącego, pracowników Sprzedawcy Uczestniczącego i rodzin pracowników nie będą uwzględniane.

2.3. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik musi zakupić korpus aparatu LUMIX S5M2 lub S5M2X, zestaw („Kwalifikowany Produkt z zakresu Aparatów”) lub obiektyw Panasonic („Obiektyw Kwalifikowany”), (razem „Produkt(y) Kwalifikowane”), zgodnie z opisem w Załączniku 1, od Uczestniczącego Sprzedawcy Detalicznego („Uczestniczący Sprzedawca Detaliczny”) w Kraju Uczestniczącym w Okresie Promocji i zarejestrować Kwalifikowany Produkt z zakresu Aparatów lub Kwalifikowany Obiektyw zgodnie z niniejszym regulaminem na stronie rejestracyjnej prowadzonej przez naszego partnera współpracy Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlandia, („Benamic”), podając wymagane informacje określone w klauzuli 4 poniżej. Wszyscy Uczestniczący Sprzedawcy Detaliczni są wymienieni na stronie https://www.panasonic.com/pl/consumer/terms/lumix-s5ii-s5iix-s-lenses-cash-back-promotion-terms-and-conditions.html oraz w Załączniku 2. Prosimy również o sprawdzenie u sprzedawcy, czy bierze udział w tej Promocji.

2.4. Wszystkie Produkty Kwalifikowane muszą być nowymi i oryginalnymi produktami Panasonic. Zakupy produktów używanych, odnowionych lub naprawionych, a także produktów importowanych spoza Krajów Uczestniczących lub produktów, które są podrobione lub w jakikolwiek sposób naruszają prawa własności intelektualnej grupy firm Panasonic nie będą kwalifikowały się do niniejszej Promocji. Produkt zakupiony w Amazon nie będzie ważny. Organizator będzie akceptował wnioski o cash back na produkty zakupione za pośrednictwem platform internetowych tylko wtedy, gdy sprzedawca Produktu Kwalifikowanego jest wymieniony jako jeden z Uczestniczących Sprzedawców Detalicznych w tej Promocji..

3. Cash Back

3.1. Biorąc udział w tej Promocji, Uczestnik otrzyma wypłatę Cash Backu w wysokości do 1440 PLN za każdy Kwalifikowany Produkt z zakresu Aparatów i do 2400 PLNza każdy Obiektyw Kwalifikowany ,zgodnie z załącznikiem Nr 1, który określa wysokość premii („Cash Back”) za dany model Kwalifikowanego Produktu.

3.2. Cash Back oferowany w ramach niniejszej Promocji jest niewymienialny, niezbywalny i nie ma alternatywy w postaci gotówki ani kredytu. Wypłata Cash Backu za pośrednictwem Sprzedawcy Uczestniczącego jest wyraźnie zabroniona. Podwójny wniosek o Cash Back (w zakresie tego samego Kwalifikowanego Produktu) jest wykluczony.

3.3 Jeden Uczestnik, w czasie trwania promocji, może złożyć wnioski na maksymalnie 5 Produktów Kwalifikowanych. Na jeden Produkt Kwalifikowany można złożyć tylko 1 wniosek.

3.4 W przypadku, gdy wypłata cash backu stanowi świadczenie podlegające opodatkowaniu, obowiązek podatkowy spoczywa na Uczestniku. Jeśli Państwa bank pobierze od Państwa jakieś opłaty, obniżają one kwotę cash backu.

3.5 Cash Back zostanie przekazany w ciągu 28 dni od zatwierdzenia wniosku o cash back.

4. PROCES SKŁADANIA WNIOSKÓW O CASH BACK

4.1. Aby złożyć wniosek o Cash Back, wystarczy zarejestrować dowolny Produkt Kwalifikowany online na stronie rejestracyjnej prowadzonej przez Benamic pod adresem https://panasonic-summer-cashback.benamic.com/pl/?country_promotion=31

4.2. Wnioski dotyczące Produktów Kwalifikowanych zakupionych przed lub po Okresie Promocji nie będą uwzględnianie.

4.3. Aby ubiegać się o Cash Back, Uczestnik musi podać następujące obowiązkowe informacje na stronie rejestracyjnej, o której mowa w punkcie 4.1:

1) Dane osobowe (tytuł, imię i nazwisko, adres pocztowy, kraj zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu)

2) Szczegóły produktu (nazwa produktu, kanał sprzedaży detalicznej, nazwa sklepu, kraj zakupu, data zakupu, numer seryjny Produktu Kwalifikowanego, przesłana faktura lub zdjecie numeru seryjnego i kodu kreskowego). Prosimy o dostarczenie dokumentu faktury, na którym widnieje nazwa Uczestniczącego Sprzedawcy Detalicznego, data zakupu i numer modelu produktu, z zakrytą ceną zakupu.

3) Dane i numer rachunku bankowego;

4.4 Po dokonaniu rejestracji otrzymasz potwierdzenie przyjęcia wniosku o Cash Back na adres e-mail. Jeden zakupiony Produkt Kwalifikowany może być objęty jednym wniosek o Cash Back i nie podlega innym promocjom Panasonic.

4.5. Okres, w którym można złożyć wniosek o Cash back, to Okres Składania Wniosków. Zgłoszenia dokonane po upływie Okresu Składania Wniosków nie będą uprawniały do udziału w Promocji. Uczestnik powinien upewnić się, że paragon zakupu zawiera nazwę zakupionego produktu (numer modelu), nazwę sklepu oraz datę zakupu.

4.6. Jeśli rejestracja online nie jest możliwa z przyczyn technicznych, nasz zespół wsparcia technicznego jest dostępny pod adresem Panasonic@promotion-support.com.

4.7. Wnioski o cash back składane za pośrednictwem faksu, telefonu, e-maila lub poczty nie będą przyjmowane. Nieczytelne, niekompletne wnioski o cash back nie będą rozpatrywane, podobnie jak wnioski, które nie zostały wypełnione zgodnie z niniejszym regulaminem.

4.8. Wniosek Uczestnika zostanie zweryfikowany przez Benamic zgodnie z niniejszym regulaminem. Wnioski nie mogą obejmować Produktów Kwalifikowanych, które zostały zwrócone do Uczestniczącego Sprzedawcy Detalicznego. W takim przypadku Organizator będzie uprawniony do żądania zwrotu już wypłaconego Cash Backu.

4.9. Organizator nie uwzględni wniosku, jeśli Uczestnik nie przedstawi ważnej kopii dowodu zakupu, numeru seryjnego produktu oraz zdjęcia numeru seryjnego i kodu kreskowego.

4.10 W przypadku, gdy Uczestnik odstąpi od umowy/ zwróci Produkt Kwalifikowany do Uczestniczącego Sprzedawcy Detalicznego, Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania Cash Backu, a takie wnioski nie będą uwzględniane. W celu uniknięcia wątpliwości, niniejsza klauzula nie narusza w żaden sposób prawa Uczestnika do korzystania z jego odpowiednich praw ustawowych lub gwarancyjnych

5. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH

5.1. Właściwym administratorem danych jest Organizator, Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, NIEMCY; data_protection@eu.panasonic.com

5.2. Organizator będzie postępował zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Obowiązuje polityka prywatności Organizatora, którą można znaleźć pod adresem:

https://www.panasonic.com/pl/polityka-prywatnosci.html

5.3. Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane przez Benamic w imieniu Organizatora. Benamic będzie przestrzegał ustawowych przepisów obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Rodzaje gromadzonych danych obejmują Dane osobowe, Dane o produktach i Dane bankowe wymienione w punkcie 4.3.

5.4. Cele zbierania danych: Dane będą zbierane, przetwarzane i przechowywane przez Benamic wyłącznie w celu przeprowadzenia Promocji. W celu rejestracji Produktu Kwalifikowanego u Organizatora lub w celu prowadzenia przez Organizatora marketingu e-mailowego dane będą zbierane przez Organizatora w zakresie, w jakim Uczestnik wyraził na to zgodę podczas rejestracji. Jeżeli Uczestnik wyraził zgodę na marketing e-mailowy, Dane Osobowe wymienione w punkcie 4.3 będą również zbierane, przetwarzane i przechowywane w takim celu. Dane dotychczasowych klientów zostaną porównane i zaktualizowane z danymi dostarczonymi w ramach tej Promocji.

5.5. W celu przeprowadzenia Promocji przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6(1)(b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Przetwarzanie Państwa Danych Osobowych w celu prowadzenia e-mail marketingu odbywa się na podstawie art. 6(1)(a) RODO.

5.6. Wszelkie dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane osobom trzecim ani udostępniane im do wykorzystania bez jego zgody. Wyjątek stanowią podmioty trzecie, którym zlecono przeprowadzenie Promocji, a które będą zbierać, przechowywać i wykorzystywać dane w celu przeprowadzenia Promocji. Podmioty trzecie spełniają wymogi RODO i stosują niezbędne środki bezpieczeństwa, co zostało uzgodnione z Organizatorem na piśmie oraz mają podpisane umowy o przetwarzaniu danych.

5.7. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Benamic tak długo, jak będzie to konieczne do spełnienia wymogów prawnych oraz w celach prawnych i zostaną usunięte najpóźniej po upływie 12 miesięcy od zakończenia promocji.

5.8. Uczestnik może w każdej chwili wycofać zgodę na marketing e-mailowy i wypisać się z newslettera. Można ją wycofać klikając na link do „Centrum Zarządzania Subskrypcją Newslettera” podany w każdej wiadomości e-mail z newsletterem, za pośrednictwem konta My Panasonic lub kontaktując się z Organizatorem pod adresem data_protection@eu.panasonic.com.

5.9. Uczestnik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat jego przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych w ramach obowiązujących przepisów prawnych, przesyłając swój wniosek na adres data_protection@eu.panasonic.com. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Uznaje się, że Uczestnicy, którzy wnioskują o Cash Back, przeczytali i zaakceptowali niniejszy regulamin.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikowalności wszystkich wniosków o cash back w celu ochrony przed fałszywymi, nieważnymi lub powtarzającymi się wnioskami o cash back, w tym między innymi do zażądania od Uczestnika udowodnienia, że nie zwrócił on Produktu Kwalifikowanego w ciągu 28 dni od daty dostawy. Wnioski o cash back składane w złej wierze lub w wyniku bezprawnego działania, w tym oszustwa lub wnioski, które w inny sposób nie spełniają niniejszego regulaminu, nie będą uwzględniane.

6.4 Niniejszy regulamin podlega prawu niemieckiemu, z wyłączeniem międzynarodowych norm kolizyjnych, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jednakże obowiązujące przepisy prawa miejscowego państwa, w którym znajduje się Państwa miejsce zamieszkania lub siedziba, pozostają nienaruszone i mają pierwszeństwo w przypadku konfliktu z przepisami prawa niemieckiego.

6.5. Jeżeli jakakolwiek klauzula niniejszego regulaminu jest nieważna, ważność pozostałej części regulaminu pozostaje nienaruszona.

Załącznik 1 - Produkty Kwalifikowane

Model

Cashback

DC-S1HE-K

950,00 zł

DC-S1RME-K

950,00 zł

DC-S1RE-K

950,00 zł

DC-S1ME-K

950,00 zł

DC-S1E-K

950,00 zł

DC-S5M2WE

1 400,00 zł

DC-S5M2KE

950,00 zł

DC-S5M2E

475,00 zł

DC-S5M2XWE

1 400,00 zł

DC-S5M2XKE

950,00 zł

DC-S5M2XE

475,00 zł

DC-S5M2CE

950,00 zł

DC-S5M2XCE

950,00 zł

DC-S1KE-K

950,00 zł

S-X50E

2 350,00 zł

S-R70200E

950,00 zł

S-R24105E

950,00 zł

S-E2470E

950,00 zł

S-E70200E

950,00 zł

S-R1635E

950,00 zł

S-S85E

238,00 zł

S-R70300E

475,00 zł

S-S24E

475,00 zł

S-S35E

238,00 zł

S-S18E

475,00 zł

S-R1428E

475,00 zł

Załącznik 2 - Uczestniczący Sprzedawcy Detaliczni

Ab Foto

Beiks

Cyfrowe.pl

Fotoforma

Foto-Plus

Sklep Panasonic Online

Strefa marki Panasonic na Allegro