Verhoogde kwaliteit en productveiligheid

Panasonic hecht veel waarde aan productveiligheid,
-
en maakt producten waar de klant echt iets aan heeft. 

Bij Panasonic hechten wij veel belang aan kwaliteit en streven we er naar om veilige en betrouwbare producten te creëren die door klanten van over de hele wereld kunnen worden gebruikt, ongeacht de situatie.

Het kwaliteitsbeleid van Panasonic stelt daartoe dat het bedrijf  producten en diensten aanbiedt die voldoen aan de behoeften van de klanten en de samenleving en waar de klant echt iets aan heeft. Door middel van een apart opgesteld beleid over productveiligheid, zorgt Panasonic ervoor dat de idealen van kwaliteitsborging en productveiligheid grondig worden nageleefd door de hele Panasonic Groep.

Ter uitvoering van dit beleid heeft ieder bedrijf systemen geïmplementeerd waardoor ze haar activiteiten met onafhankelijke verantwoordelijkheid en zelfregulering uit kan voeren, onder toezicht van de Chief Quality Officer (CQO). Bovendien houdt Panasonic regelmatig vergaderingen over kwaliteitsstrategieën en kwaliteitsmanagers. Deze vergaderingen zorgen voor een betere samenwerking binnen de Panasonic Groep en kwaliteitsverbeteringen.

Voor het garanderen van een veilige productie, heeft Panasonic in 2012 haar commissie voor algemene productveiligheid gereorganiseerd en een werkgroep voor veiligheidstechnologieën en veiligheidsnormen opgericht. Met behulp van deze werkgroepen, heeft het bedrijf nieuwe, stevig verankerde veiligheidstechnologieën en productveiligheidsnormen bedacht, wat resulteerde in een beter, consistenter systeem. Vanwege de toenemende behoefte aan veiligheidsvoorzieningen in auto's, robots en andere producten en om de veiligheid van deze producten te garanderen, bevordert Panasonic de overname van veiligheidscertificeringen door middel van intra-groep partnerschappen.

In het zeer onwaarschijnlijke geval dat er zich een product-gerelateerd ongeval voordoet, bevestigt Panasonic onmiddellijk de feiten van het incident, analyseert de oorzaken, en voert testen uit. Als het bedrijf van mening is dat een product-gerelateerd ongeval ernstig is, zullen de details snel en nauwkeurig worden gerapporteerd aan het management en aan de betrokken  overheidsinstanties. En ondertussen zorgt de Panasonic Groep ervoor dat er passende maatregelen genomen worden om de veiligheid van haar klanten te verzekeren.

Meer informatie:

Klantenrelaties

Wij bieden onze klanten vertrouwen, gemoedsrust - en tevredenheid op basis van onze “true service” filosofie.

De managementfilosofie van Panasonic is het bijdragen aan de samenleving door middel van haar producten en diensten, waarbij de klant altijd centraal staat. Op basis van deze filosofie streeft het bedrijf ernaar om de klanttevredenheid te verbeteren en biedt producten, oplossingen en diensten die het leven vanmensen over de hele wereld verrijken.

Panasonic streeft naar oprechtheid, nauwkeurigheid en snelheid bij het verlenen van reparaties en klantenondersteuning via haar wereldwijde servicenetwerk, en handelt met bescheidenheid en waardering. Dit vindt zijn basis in het "true service” principe dat door de oprichter van het bedrijf in het leven werd geroepen. Het belangrijkste standpunt van het bedrijf is daarom het bieden van vertrouwen, gemoedsrust en tevredenheid aan klanten.

Daarnaast heeft Panasonic een aantal basisregels opgesteld voor reacties aan klanten (conform ISO 10002) voor het adequaat reageren op vragen en klachten van klanten in de hele groep. We gebruiken ISO-conforme management systemen die zijn gebaseerd op de basisregels voor reacties aan klanten en afgestemd op het juridische systeem van elk land of regio.

CS-activiteiten worden gecontroleerd door de Managing Executive Officer en worden geïmplementeerd in een samenwerking tussen het hoofdkantoor en de andere dochterondernemingen. De afdelingen klanttevredenheid van de Panasonic verkoopkantoren over de hele wereld verzamelen lokale informatie over diensten en kwaliteit, alsmede verzoeken van klanten, enzovoort. Deze informatie wordt gebruikt om de kwaliteit en veiligheid van de producten te waarborgen en om producten te ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van klanten.

Medewerkers van de klanttevredenheid afdeling in Japan delen de kennis en ervaring die ze hebben opgedaan om een betere service aan de klant te kunnen leveren.

Panasonic maakt gebruik van verschillende methoden om de Voice of Customer (VOC) te analyseren, en gebruikt de resultaten van haar analyse—door coördinatie tussen product planning, ontwerp, engineering, en de kwaliteit van de diensten, en de marketing- en verkoopafdelingen— om product ontwikkeling, functionaliteit, kwaliteit, handleidingen, catalogus updates en marketing activiteiten te verbeteren.

Panasonic beschouwt haar VOC activiteiten als praktische uitvoeringen van haar filosofie om de klanttevredenheid te verbeteren. Het bedrijf moedigt medewerkers aan om naar de klanten te luisteren.

Meer informatie:

Informatiebeveiliging en bescherming van persoonlijke gegevens

We richten ons momenteel op informatie over veiligheidsmaatregelen om schade te voorkomen aan onze klanten, zakelijke partners en anderen.

Panasonic is zich erg goed bewust van het belang van het beschermen van persoonlijke informatie en andere informatie die door onze klanten aan ons is toevertrouwd. Het bedrijf heeft een systeem gecreëerd voor het beheer van de informatiebeveiliging en probeert om informatie gepast op een groepsbrede manier te beheren door het opstellen en handhaven van wereldwijde regels en regelgevingen.

Panasonic werkt aan het verhogen van de kennis en het bewustzijn van alle werknemers zodat ze in staat zijn om via de gepaste training de informatie te kunnen behandelen. Dit omvat trainingen over nieuwe vormen van risico's voor alle werknemers van de groep, voor het personeel op basis van hun positie in de organisatie en voor degenen die omgaan met persoonlijke informatie en andere informatie die is toevertrouwd aan Panasonic.

In overweging van de verwachte groei van zijn IoT-activiteiten onderneemt Panasonic initiatieven in haar verantwoordelijkheid voor de gemeenschap door gegevens op een zodanige manier te beheren dat de privacy beschermt en dat de kans dat het in toenemende mate omgaat met persoonlijke gegevens, zoals lifelogs.

Meer informatie:

Verantwoordelijke publiciteit en reclame

Het verhogen van de waarde van het merk Panasonic
- door middel van eerlijke en accurate bedrijfscommunicatie.

In de afgelopen jaren is er in de wereld een opeenvolging aan bedrijfsschandalen geweest, en de samenleving bekijkt bedrijven tegenwoordig met een steeds strengere blik. De samenleving begint vraagtekens te stellen bij corporate governance, maatschappelijk verantwoord ondernemen, de houding van bedrijven, en de manier waarop bedrijven in het algemeen worden beheerd. Daarom is bedrijfscommunicatie steeds belangrijker geworden.

De Panasonic gedragscode bepaalt de volgende voorwaarden voor onze communicaties als bedrijf.
(1) Communicaties
Via onze bedrijfscommunicatie, bestaande uit public relations en reclame-activiteiten, zullen we eerlijke en nauwkeurige informatie verstrekken over ons zakelijke beleid, alsook over onze producten, diensten en technologieën, met als doel het beter te informeren van onze klanten en andere belanghebbenden, waardoor de waarde van het merk wordt verbeterd. Tegelijkertijd, zullen we voortdurend naar het publiek luisteren, om te leren van hen en hun meningen te weerspiegelen in onze bedrijfs-, marketing en merchandising activiteiten.
(2) Eerlijke inhoud en uitdrukking
We zullen geen bedrieglijke, misleidende, frauduleuze en oneerlijke uitspraken doen. Onze advertenties zullen niet lasterlijk of van politieke of religieuze aard zijn.
(3) Creativiteit en innovatie
We zullen ernaar streven om onze creativiteit en innovatie aan onze klanten te laten zien om ze de indruk te geven dat ze kunnen vertrouwen op onze merken.

Meer informatie:

Eerlijk zaken doen

In overeenstemming met de wet en onze eigen bedrijfsfilosofie,
-streven wij ernaar om sociale normen te verbeteren en om eerlijke handelspraktijken te bevorderen

Omdat bedrijfsactiviteiten zich steeds meer naar andere landen uitbreiden, zijn er nogal eens onregelmatigheden, als gevolg van oneerlijkheid en strafbare feiten, maar ook door een gebrek aan bewustzijn en begrip. Bij Panasonic vinden wij naleving van de wet- en regelgeving en onze eigen bedrijfsfilosofie de essentiële basis voor ons bedrijf. We trachten dingen te bereiken door middel van de naleving van deze regels, met als doel het bevorderen van eerlijke bedrijfsvoering in alle landen en regio's van de wereld, en een duurzame samenleving te realiseren. Dit is de "Panasonic Gedragscode", welke voldoet aan de eisen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en andere normen.

Voor het naleven van onze eigen gedragscode, hebben wij een wereldwijd netwerk van juridische afdelingen, directeuren en executive officers die verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van de naleving van de gedragscode, evenals managers die verantwoordelijk zijn voor controle op de uitvoer en andere personen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht houden op diverse andere functies in onze bedrijven, divisies en regionale hoofdkantoren buiten Japan.

Elk jaar is er in september de "Compliance Awareness Month", met als doel het versterken van de bewustzijn van de noodzaak om ethische en wettelijke voorschriften in acht te nemen. Gedurende deze maand voeren we een 'Compliance Awareness Survey " uit onder onze medewerkers over de hele wereld om de mate van bewustzijn qua naleving in kaart te brengen. Daarnaast hebben we ook een jaarlijkse controle op de uitvoering en naleving van de "Panasonic Gedragscode" in al onze vestigingen over de hele wereld.

Om onregelmatigheden te voorkomen en snelle oplossingen te kunnen bieden, hebben we meldpunten opgericht voor klokkenluiders in onze binnenlandse en buitenlandse vestigingen, en voor onze zakelijke partners.

Hierdoor kunnen we een beter inzicht krijgen in de problemen, en vervolgens de initiatieven nemen om verbeteringen te doen. We zullen deze oplossingen doorgeven aan het Hoofdkantoor van de groep en ze reflecteren in het hele bedrijf door middel van maatregelen op basis van sociale omstandigheden. Momenteel liggen onze prioriteiten bij het “voorkomen van kartels” en “omkoping van overheidsfunctionarissen voorkomen”.

Meer informatie:

Respect voor mensenrechten

Panasonic heeft een duidelijk beleid inzake mensenrechten,
- en heeft een managementsysteem gecreëerd voor het naleven van dit beleid.

Respect voor mensenrechten is een fundamentele regel van de internationale gemeenschap, en respect voor de rechten van zowel de klanten als werknemers is een belangrijke overweging voor een bedrijf wiens werkzaamhedenover de hele wereld plaatsvinden.

In de gedragscode van Panasonic staat uitdrukkelijk dat "we mensenrechten moeten respecteren en ons best moeten doen om de verschillende culturen, religies, mentaliteiten, wetten en voorschriften van de mensen in de verschillende landen en regio's waar we actief zijn te begrijpen, te erkennen en te respecteren. Panasonic onderschrijft de fundamentele principes van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over de fundamentele uitgangspunten en rechten op het werk, en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, en een meerderheid hiervan is opgenomen in de Panasonic Gedragscode. Bovendien neemt Panasonic ideeën over wereldwijde mensenrechten op in haar management. Waaronder verwijzingen naar de VN principes voor bedrijfsleven en mensenrechten, die in juni 2011 door de VN-Mensenrechtenraad werden aangenomen.

In 2015 heeft Panasonic het “beleid voor wereldwijde mensenrechten en arbeid”ingevoerd en een managementsysteem opgezet voor naleving van dit beleid. Dit systeem omvat een handleiding met onder andere de procedures voor het correct evalueren van de risico's en de gevolgen voor de mensenrechten , het uitvoeren van self-assessment controles om risico's te identificeren, het corrigeren van de geïdentificeerde risico's, en het uitvoeren van continue verbetering. Vanaf 2016 zal Panasonic dit systeem toe gaan passen op werkplekken over de hele wereld.

De Senior Managing Executive Officer is de executive officer die verantwoordelijk is voor de promotie van initiatieven voor mensenrechten. De verantwoordelijke afdelingen zijn Human Resources & Industrial Relations, gevestigd in het Panasonic hoofdkantoor, en de human resources afdelingen. Daarnaast is er een consultatie bureau gevestigd in elk bedrijf, met als doel een plaats voor medewerkers te bieden waar ze hun zorgen kunnen bespreken over seksuele intimidatie, intimidatie op grond van machtsverschillen, en een heleboel andere onderwerpen die betrekking hebben tot mensenrechten. Bovendien, alle manieren van discriminatie zijn verboden met als doel de rechten van werknemers te beschermen, en het beleid omvat, naast vele andere, ook bepalingen over werktijden en lonen.

Panasonic zal proberen om zo goed mogelijk samen te werken met haar leveranciers van over de hele wereld met als doel het respecteren en begrijpen van mensenrechten, wetten en arbeidspraktijken in verschillende landen.

Meer informatie:

Human Resources Development en het promoten van diversiteit

Het bevorderen van activiteiten voor human resource development en diversiteit
- waarbij individuele medewerkers volledig hun talenten kunnen ontwikkelen, - ongeacht leeftijd, geslacht of nationaliteit.

Panasonic wordt steeds groter, en daarom is het belangrijk om een organisatiecultuur te creëren die gericht is op human resource development en waarin individuele werknemers hun talenten volledig kunnen inzetten om het bedrijf verder te ontwikkelen.
Daarom ziet Panasonic de bevordering van de diversiteit als een cruciaal onderdeel van de bedrijfsstrategie, en levert een breed scala aan mogelijkheden voor iedereen met vermogen en ambitie, en streeft actief naar het creëren van een werk-vriendelijke omgeving.
In 2011 heeft Panasonic dit samen gebracht in de Global Diversity Policy. Sindsdien is dit beleid wereldwijd geïmplementeerd.

Global Diversity Policy

De Panasonic Groep is een van 's werelds meest toonaangevende bedrijven en biedt een breed scala van elektronische producten die betrekking hebben op ons dagelijks leven. Het doel van het bedrijf is om een bijdrage te leveren aan de algemene vooruitgang binnen de samenleving en het leven van mensen te verrijken. Elke werknemer speelt een belangrijke rol in zijn werk en helpt bij het promoten van de activiteiten van Panasonic.
Panasonic is een verzameling van mensen met verschillende achtergronden, zoals op vlak van regio, cultuur en geschiedenis, die over verschillende capaciteiten en diverse eigenschappen beschikken op vlak van verschillende factoren waaronder geslacht, leeftijd, ras, geloofsovertuiging, religie, nationaliteit, seksuele geaardheid en genderidentiteit. Iedereen heeft verschillende ideeën, en door het delen van deze ideeën, kunnen we meer innovatieve waarden creëren. Zo zal Panasonic een groep zijn die wijsheid verzamelt en innovatie stimuleert met de inspanningen van iedereen. We hopen dat we door onze verschillende mindsets en standpunten producten en diensten aan onze klanten kunnen leveren zoals geen ander in de wereld.
Om dit te bereiken is het belangrijk om gemotiveerde mensen van alle landen en regio's een kans op succes te geven, ongeacht geslacht, nationaliteit of andere eigenschappen. We hebben onze diversiteit uitgebreid door het beste naar boven te halen in elke werknemer en hun succes op wereldwijde basis te steunen. We zullen de uitdaging aangaan om nummer een te worden in de promotie van diversiteit in alle landen en regio's.

Panasonic heeft op wereldwijde basis de normen, systemen, processen en IT verenigd voor de selectie van management kandidatem en human resources development. Het bedrijf zoekt altijd naar de meest geschikte kandidaten ongeacht leeftijd, geslacht of nationaliteit, en spant zich in voor een geplande loopbaanontwikkeling en promotie van haar medewerkers.

Panasonic heeft kwantitatieve mechanismen opgezet waardoor ze kandidaten voor hoge functies binnen de groep kan evalueren met behulp van een algemene wereldwijde standaard. Functies van een bepaald niveau of hoger worden beschouwd als "leidinggevend", en de huidige senior managers en de kandidaten voor opvolging worden begeleidt door het bedrijf. Daarnaast heeft het bedrijf een "Talent-Management Comité" opgericht, om te debatteren en de loopbaanontwikkeling en promotie van kandidaten voor belangrijke posities op een objectieve, transparante en open manier te overwegen.

Meer informatie:

Veiligheid en gezondheid op het werk

Het verbeteren van het management voor veiligheid en gezondheid op het werk
- met als doel een comfortabele, veilige werkplek te creëren voor alle medewerkers.

Een van de belangrijkste uitdagingen voor een bedrijf is het creëren van een veilige en comfortabele werkomgeving en het in stand houden van de gezondheid van lichaam en geest van haar medewerkers.

Het doel van het gezondheids- en veiligheidsmanagement is het bevorderen van een comfortabele, veilige werkplek door gebruik te maken van de meest geavanceerde beste praktijken, die bijdragen aan het welzijn van de werknemers van de groep en de ontwikkeling van het bedrijf. Daarnaast heeft de groep in haar voorschriften vastgesteld dat er goed gekeken zal worden naar de gezondheid en veiligheid van de werknemers van onderaannemers die full-time in Panasonic gebouwen werken.

Om onze inspanningen met betrekking tot veiligheid en gezondheid op het werk te handhaven en te verbeteren heeft Panasonic een arbo management systeem geïmplementeerd op bijna alle productielocaties. De geïmplementeerde systemen bestaan voornamelijk uit het Panasonic systeem voor veiligheid en gezondheid op het werk, dat de OHSAS 18001-norm omvat, aangevuld met het unieke perspectief van het bedrijf. Op verzoek van de klant, zorgt Panasonic ook voor externe OHSAS18001 certificering voor haar locaties.

Met behulp van het systeem, geeft Panasonic alle medewerkers duidelijke rollen en verantwoordelijkheden en bevordert betrokkenheid bij de gezondheid en activiteiten die betrekking hebben op veiligheid. Het systeem omvat ook een periodieke controle door de directeuren van de bedrijfslocaties, waardoor het bedrijf deze activiteiten kan herzien waar nodig. Panasonic voert periodiek - ten minste jaarlijks - een risicobeoordelingen uit om de resterende risico's van arbeidsongevallen of ziekten te ontdekken en om deze risico's resoluut te verminderen, in volgorde van ernst. Bovendien, als er een arbeidsongeval in het bedrijf is gebeurd, deelt Panasonic het binnen het bedrijf als case study via het intranet, zodat er op alle bedrijventerreinen stappen kunnen worden genomen om ervoor te zorgen dat het niet weer gebeurt.

De medewerkers van de Panasonic groep die belast zijn met veiligheid en gezondheid op het werk gaan jaarlijks naar het Employee Health and Occupations Health and Safety Forum, waar ze samen leren van case studies van andere bedrijfslocaties, lezingen bijwonen en zich bezighouden met andere activiteiten om hun kennis uit te breiden en het in de praktijk te brengen.

Meer informatie:

Ketenverantwoordelijkheid

We streven ernaar om een duurzame toeleveringsketen op te bouwen door MVO-inkoop
- in samenwerking met onze leveranciers.

Tegenwoordig is de inkoop van grondstoffen en onderdelen een belangrijke economische activiteit in de productie industrie. Panasonic staat erop dat deze activiteiten aan bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheden voldoen, zoals het respect voor mensenrechten en het milieu.

Het simeplweg leveren van uitstekende kwaliteit en technologieën is echter niet meer voldoende. Panasonic streeft ernaar om alleen zaken te doen met leveranciers die voldoen aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op vijf gebieden : schone aanbestedingen; groene aanbestedingen; naleving van wetten en sociale normen; informatiebeveiliging; en respect voor mensenrechten, arbeid en gezondheid en veiligheid op de werkvloer.

Om ervoor te zorgen dat werknemers die betrokken zijn bij de inkoop beter begrijpen wat MVO inkoop in houdt, en om hun bewustzijn van MVO inkoop te verhogen, hebben we interne regels en handboeken over MVO inkoop gemaakt en de nodige informatie verspreid via folders, ons intranet en trainingen.

In maart 2016 heeft de Panasonic Group de CSR-vereisten uitgegeven die we hebben opgesteld om ons standpunt te geven over CSR-inkoop waaraan onze leveranciers zich moeten houden en die gekend zijn als de Panasonic Supply Chain CSR-promotierichtlijnen (hierna “inkooprichtlijnen"), met verwijzing naar internationale normen en standaard benaderingen in de sector.

Deze inkooprichtlijnen zijn opgesteld in het Japans, Engels, Chinees, Thais, Vietnamees en Indonesisch en we werken aan de distributie ervan via e-mail aan al onze leveranciers en te verzekeren dat ze op de hoogte worden gesteld, naast het plaatsen ervan op onze website.

We hebben ook CSR-leveranciervergaderingen in China en Zuidoost-Azië. In China waren er ongeveer 400 leveranciers aanwezig, in Zuidoost-Azië en Indië ongeveer 3000.

Raadpleeg de sectie “Voor leveranciers” voor meer details over onze inkoopactiviteiten.

Verwante links

Daarnaast, met betrekking tot conflictmineralen die bijdragen aan organisaties die geen respect tonen voor mensenrechten, het milieu vernietigen, corrupt zijn, en in conflictgebieden anderszins onethisch handelen, streven wij ernaar om de Aanbevelingen voor verantwoord toeleveringsbeheer van mineralen uit door conflicten getroffen gebieden en hoogrisicogebieden te volgen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Door middel van deze inspanningen willen wij, samen met onze leveranciers, ernaar streven om een duurzame toeleveringsketen te creëren.

Meer informatie:

Maatschappelijke relaties

Panasonic streeft ernaar op sociale uitdagingen aan te pakken door activiteiten op vlak van bedrijfsburgerschap uit te voeren samen met de zakelijke activiteiten.

Panasonic wil bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen, het creëren van een beter leven en geluk over de hele wereld, en de ontwikkeling van de maatschappij door zowel haar zakelijke activiteiten als haar activiteiten op vlak van bedrijfsburgerschap, allemaal onder de vlag van de merkslogan "A Better Life, A Better World."

Van alle problemen in de wereld van vandaag is de groeiende armoede waarmee mensen over de hele wereld worden geconfronteerd, of het nu in de ontwikkelde landen of in ontwikkelingslanden en opkomende landen is, bijzonder ernstig. De Sustainable Development Goals zijn in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen als een actieplan voor de mensheid, de aarde en de welvaart. Van de 17 doelstellingen en 169 doelen die in die doelstellingen zijn opgenomen, is degene aan de top van de lijst een einde maken aan armoede.

Konosuke Matsushita, de oprichter van Panasonic, aanziet armoede als een kwaad en zag als doelstelling voor het bedrijfsleven om er een einde aan te maken. Hoewel de levensstandaard voor velen is verbeterd en een deel van de armoede is verdwenen, zijn er nog vele naties en regio's die buiten deze welvaart zijn gelaten, en de kloof in de normen, zelfs onder de zogenaamde ontwikkelde landen, is groter geworden.

In het licht van deze situatie wil Panasonic bijdragen aan het oplossen van deze sociale problemen en aan het bouwen van een duurzame wereldwijde samenleving door activiteiten op het gebied van bedrijfsburgerschap, zoals activiteiten op vlak van menselijke ontwikkeling, nieuwe kansen en wederzijds begrip. De hoop van het bedrijf is om dit te doen in samenwerking met al zijn belanghebbenden, terwijl het zijn producten en technologieën, evenals zijn kennis en middelen die worden ontwikkeld door de productie, goed toepast.

Meer informatie: