ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-PXJ30A ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ដែលមិនផ្ដល់សំណើម

F-PXJ30A

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់
nanoe™ ដែលមិន
ផ្ដល់សំណើម

• បន្សុទ្ធខ្យល់ដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™
• ចរន្ដខ្យល់សាយភាយបែប 3D
• តម្រងសមាសធាតុ និងតម្រងកម្ចាត់ក្លិន
• សេនស័រចាប់ក្លិន
• មុខងារ Auto
• មុខងារ Sleep (8 ម៉ោង)
• ផ្ទៃអាចប្រើបាន៖ 20m²

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-PXJ30A ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ដែលមិនផ្ដល់សំណើម

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-PXJ30A ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ដែលមិនផ្ដល់សំណើម
ផ្ទៃសាយភាយបាន៖
20m² (215ft²)
សេនស័រ៖
ក្លិន
បច្ចេកវិទ្យា nanoe™

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-PXJ30A ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ដែលមិនផ្ដល់សំណើម