រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-PXJ30A ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ដែលមិនផ្ដល់សំណើម

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-PXJ30A ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ដែលមិនផ្ដល់សំណើម

ស៊េរី មិនផ្ដល់សំណើម
ម៉ូដែល F-PXJ30AHM
ផ្ទៃអាចប្រើបាន [m²] 20
បន្សុទ្ធខ្យល់ បរិមាណខ្យល់ [m³/min] ខ្ពស់ 3.5
មធ្យម 2
ទាប 1
ប្រើប្រាស់ថាមពល [W] ខ្ពស់ 20
មធ្យម 9
ទាប 6
សំឡេង [dB(A)] ខ្ពស់ 44
មធ្យម 32
ទាប 18
បន្សុទ្ធខ្យល់ និងផ្ដល់សំណើម សមត្ថភាពផ្ដល់សំណើម [ml/h] គ្មាន
បរិមាណខ្យល់ [m³/min] គ្មាន
ប្រើប្រាស់ថាមពល [W] គ្មាន
សំឡេង [dB(A)] គ្មាន
អាយុកាលតម្រង តម្រងសមាសធាតុ 2 ឆ្នាំ
តម្រងកម្ចាត់ក្លិន 2 ឆ្នាំ
តម្រងសំណើម គ្មាន
ការត្រួតពិនិត្យអាយុកាលតម្រង គ្មាន
ប្រភេទម៉ូទ័រ DC
ចរន្ដខ្យល់សាយភាយបែប 3D មាន
ឧបករណ៍កម្ចាត់ធូលី គ្មាន
ECONAVI គ្មាន
សោការពារសុវត្ថិភាពពីកុមារ គ្មាន
មុខងារ Auto មាន
មុខងារ Turbo មាន
មុខងារ Sleep [8 ម៉ោង] មាន