ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-PXM55A ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ដែលមិនផ្ដល់សំណើម

F-PXM55A

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ nanoe™ ដែលមិនផ្ដល់សំណើម

ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនៃម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់របស់ក្រុមហ៊ុន Panasonic អ្នកអាចរីករាយជាមួយមជ្ឈដ្ឋានរស់នៅ ដែលផ្ដល់នូវផាសុកភាព និងសុខភាពល្អ។
• សេនស័រចាប់ធូលី
• Econavi
• បន្សុទ្ធខ្យល់ដោយប្រើ nanoe™
• ចរន្ដខ្យល់សាយភាយបែប 3D
• ផ្ទៃសាយភាយបាន៖ 41m² (441ft²)

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-PXM55A ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ដែលមិនផ្ដល់សំណើម
ផ្ទៃសាយភាយបាន
41m² (441ft²)
សេនស័រ
ធូលី / ក្លិន
ECONAVI, បច្ចេកវិទ្យា nanoe™

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ F-PXM55A ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ដែលមិនផ្ដល់សំណើម