ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ ECONAVI ម៉ូដែល F-VXR50 ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ផ្ដល់សំណើម និងមានតម្រង HEPA

F-VXR50

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់
ECONAVI ប្រើបច្ចេក
វិទ្យា nanoe™ ដែល
ផ្ដល់សំណើម

ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនៃម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់របស់ក្រុមហ៊ុន Panasonic អ្នកអាចរីករាយជាមួយមជ្ឈដ្ឋានរស់នៅ ដែលផ្ដល់នូវផាសុកភាព និងសុខភាពល្អ
• តម្រង HEPA
• ប្រឆាំងសារធាតុអាឡែកហ្ស៊ី – ត្រាអនុម័តពី
ចក្រភពអង់គ្លេសសម្រាប់បញ្ហាអាឡែកហ្ស៊ី
• ស្រូបខ្យល់ចូលពីខាងមុខតាមទិសដៅត្រង់
• មុខងារផ្ដល់សំណើម
• បន្សុទ្ធខ្យល់ដោយបច្ចេកវិទ្យា nanoe™
• Econavi
• ចរន្ដខ្យល់សាយភាយបែប 3D
• ផ្ទៃសាយភាយបាន៖ 40m² (431ft²)

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ ECONAVI ម៉ូដែល F-VXR50 ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ផ្ដល់សំណើម និងមានតម្រង HEPA
ផ្ទៃសាយភាយបាន៖
40m² (431ft²)
សេនស័រ៖
ធូលី / ក្លិន / សំណើម / ពន្លឺ
ចំណុះផ្ទុករបស់ធុង៖
2.3L

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ ECONAVI ម៉ូដែល F-VXR50 ប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ផ្ដល់សំណើម និងមានតម្រង HEPA