ម៉ាស៊ីនកោររោម ES-WF61-RP401

ES-WF61-RP401

កាត់តម្រឹមរោមមុខអ្នកថ្នមៗ

ស្អាតឥតខ្ចោះដោយគ្មានរោមដែលអ្នកមិនចង់
ទុក។ ក្បាលកោរងាកយ៉ាងរលូនស្របតាមផ្ទៃមុខ
របស់អ្នកដើម្បីកាត់តម្រឹមចិញ្ចើម និងរោមដុះវែង
ជ្រុលលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នកបានយ៉ាងល្អ។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនកោររោម ES-WF61-RP401
ក្បាលងាកបាន 10 ដឺក្រេ និងមុខផ្លែឡាមស្ដើងបំផុត 0.12 ម.ម សម្រាប់ការកោរថ្នមៗ និងបានស្អាតល្អ
ក្រាស់សិតចិញ្ចើម និងគម្របតម្រឹម សម្រាប់ការតម្រឹមរាងចិញ្ចើមបានស្អាតល្អ
តូច ស្រាល ងាយស្រួលកាន់

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនកោររោម ES-WF61-RP401