រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនកោររោម ES-WF61-RP401
ឥតខ្សែ ត្រឹមត្រូវ (ថ្ម 1 x AAA) (មិនរាប់បញ្ចូល)
ដំណើរការពេលសើម/ស្ងួត គ្មាន
អាចលាងសម្អាតបាន មាន (មុខផ្លែឡាម)
គ្រឿងបន្ថែម ក្រាស់សិតចិញ្ចើម គម្របតម្រឹម គម្របការពារ ច្រាសសម្អាត
ទំហំតួម៉ាស៊ីន (កម្ពស់xទទឹងxជម្រៅ) 15.6 × 1.7 × 3.0 ស.ម (គិតទាំងគម្រប)
ទម្ងន់ 27 ក្រាម (មិនគិតទាំងគម្រប/ប្រដាប់ភ្ជាប់មកជាមួយ មានថ្ម)
Notes ទំហំទាំងអស់គឺជាតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល។