ម៉ាស៊ីនដករោម ES2082P503

ES2082P503

ដករោមថ្នមៗ នៅលើជើង ដៃ និងក្លៀក

ម៉ាស៊ីនដករោម ES2082P503

បិទ

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនដករោម ES2082P503
សើម និងស្ងួត
ការពារស្បែក
សម្រាប់ប្រើលើដងខ្លួនទាំងមូល

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនដករោម ES2082P503