រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនដករោម ES2082P503

ម៉ាស៊ីនដករោម ES2082P503

លេខម៉ូដែល ES2082
សើម/ស្ងួត មាន
ដងកាន់ជ័រ មាន
វិមាត្រ (H x W x D) ប្រហែល 150 x 45 x 46mm
ទម្ងន់ ប្រហែល 108 ក្រាម