ម៉ាស៊ីនដករោម និងកោររោមសម្រាប់ស្ត្រី ES2291D503

ES2291D503

អាចកោរបានពេលងូតទឹក មិនប៉ះពាល់ដល់ស្បែក

ម៉ាស៊ីនកោរបានស្អាតល្អលើដងខ្លួនសើមឬស្ងួត

ម៉ាស៊ីនដករោម និងកោររោមសម្រាប់ស្ត្រី ES2291D503

បិទ

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនដករោម និងកោររោមសម្រាប់ស្ត្រី ES2291D503
ក្បាល 1
ប្រព័័ន្ធក្បាលកោរលោតឡើង
សើម/ស្ងួត
អាចលាងសម្អាតបាន
2AA
ថ្ម

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនដករោម និងកោររោមសម្រាប់ស្ត្រី ES2291D503