រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនដករោម និងកោររោមសម្រាប់ស្ត្រី ES2291D503
លេខម៉ូដែល ES2291
សំណាញ់ការពារខាងក្រៅ WES9769P (រាប់បញ្ចូល)
ផ្លែកំាបិតជំនួស WES9769P (រាប់បញ្ចូល)
ប្រភពថាមពល ថ្មអាល់កាឡាំង wo LR03 (AAA) ពីរគ្រាប់ (DC3V) (លក់ដាច់ដោយឡែក)
ថ្ម ថ្មអាល់កាឡាំង LR03 (AAA) ពីរគ្រាប់ (DC3V) (លក់ដាច់ដោយឡែក)
វិមាត្រ (H x W x D) 4.9" x 6.0" x 7.6"
ទម្ងន់ 110 ក្រាម