ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NA27

EH-NA27

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ nanoe™ ដែលមានទម្ងន់ស្រាល និងទំហំតូច ជួយឱ្យសក់ទន់រលោងភ្លឺចែងចាំង

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ទំហំតូចនេះប្រើបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ ដែលខុសប្លែកពីម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ធម្មតា។ nanoe™ ផ្ដល់សំណើមដល់សក់ និងស្បែកក្បាល ដើម្បីរក្សាសក់ឱ្យមានសុខភាពល្អ និងស្រស់ស្អាត។ ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់នេះមានភ្ជាប់មកជាមួយក្បាលភ្ជាប់ផ្លុំសម្ងួតសក់រហ័ស ដើម្បីសម្ងួតសក់បានលឿន។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត័មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NA27
nanoe™ ជួយឱ្យសក់មានសុខភាពល្អ និងភ្លឺចែងចាំង
ទំហំតូច អាចបត់បាន និងមានទម្ងន់ស្រាល
ក្បាលភ្ជាប់ផ្លុំសម្ងួតសក់រហ័ស

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ស៊េរី EH-NA27