រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NA27

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NA27

nanoe™ មាន
ការកំណត់ 3 មុខងារ (ខ្លាំង/ធម្មតា/ត្រជាក់)
ចំនួនវ៉ាត់ (នៅ 240V) 1500w (នៅ 240V)
ក្បាលភ្ជាប់ផ្លុំសម្ងួតសក់រហ័ស មាន
អាចបត់បាន មាន
កម្លាំងវ៉ុលត៍ 220-240 V
ទំហំតួម៉ាស៊ីន (ទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ) 157 x 247 x 79 ម.ម (*1)
ទម្ងន់ 375 ក្រាម (*2)
កំណត់ចំណាំ (*1) មិនគិតបញ្ចុលទាំងក្បាលផ្លុំសក់
(*2) មិនគិតបញ្ចុលទាំងក្បាលភ្ជាប់ផ្លុំសក់/ខ្សែភ្លើង