ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ nanoe™ EH-NA32

EH-NA32

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់nanoe™
មានមុខងារ
ការពារកម្ដៅ

បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ មានសំណើមខ្ពស់
ផ្ដល់សំណើមដល់សក់ ជួយឱ្យសក់រលោង
ចែងចាំងនៅពេលសក់ស្ងួត។ វាមានមុខងារ
ការពារកម្ដៅ ជួយការពារសក់ និងស្បែក
ក្បាលរបស់អ្នកពីកម្ដៅខ្លាំង។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ nanoe™ EH-NA32
ពណ៌:
Color:ផ្កាឈូកស្រាល:EH-NA32PP605
Color:ប្រាក់លាយស្វាយព្រឿងៗ:EH-NA32-T605
nanoe™ ជួយឱ្យសក់មានសុខភាពល្អ និងភ្លឺចែងចាំង
មុខងារការពារកម្ដៅ
ក្បាល​ភ្ជាប់អាចផ្លុំសម្ងួតសក់ឱ្យឆាប់ស្ងួត

Get Inspired

nanoe™ - An innovative solution for hair beauty | Panasonic Beauty
Effective ionic care with 1000 times rich moisture for healthy, well-conditioned hair and scalp.

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ nanoe™ EH-NA32