រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ nanoe™ EH-NA32

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ nanoe™ EH-NA32

nanoe™ មាន
ការកំណត់ ល្បឿន 2
ការកំណត់
សីតុណ្ហភាព 3
កម្រិតវ៉ាត់ (នៅ 240V) 1600 W
ក្បាលភ្ជាប់ផ្លុំសក់ឱ្យឆាប់ស្ងួត មាន
អាចបត់បាន មាន
វ៉ុល 220-240 V
ទំហំតួម៉ាស៊ីន (ទទឺង x កំពស់ x ជម្រៅ) 89 x 236 x 193 mm (*1)
ទម្ងន់ 495 g (*2)
កំណត់ចំណាំ (*1) មិនមានក្បាលភ្ជាប់ផ្លុំសក់
(*2) មិនមានក្បាលភ្ជាប់ផ្លុំសក់/ខ្សែភ្លើង