ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NA65

EH-NA65

សក់មានសុខភាពល្អ ហើយភ្លឺរលោងជាមួយនឹងnanoe™

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ nanoe™ នេះផ្ដល់សំណើម បង្កើន
ភាពទន់រលោង និងធ្វើឳ្យសក់របស់អ្នកកាន់តែភ្លឺរលោងល្អ។
វាភ្ជាប់មកជាមួយក្បាលផ្លុំសក់សម្រាប់សក់រួញ និងក្បាល់ភ្ជាប់
ផ្លុំសម្ងួតសក់រហ័ស​។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត័មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NA65
បច្ចេកវិទ្យាnanoe™
ធ្វើឱ្យសក់កាន់តែភ្លឺរលោង ហើយកាត់បន្ថយសក់សំពោង
ក្បាលភ្ជាប់ផ្លុំសម្ងួតសក់រហ័ស
ដើម្បីឱ្យសក់មានសុខភាពល្អ សម្ងួតសក់រហ័ស
ការកំណត់សីតុណ្ហភាពចំនួន 4/ ល្បឿន 3 កម្រិត
ក្ដៅ/ក្ដៅល្មម/មុខងារការពារសក់ខូច/ត្រជាក់

Get Inspired

គន្លឹះក្នុងការផ្លុំសម្ងួតសក់
របៀបប្រើក្បាលផ្លុំសក់

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ស៊េរី EH-NA65