ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NA65

EH-NA65

សក់មានសុខភាព
ល្អ ភ្លឺរលោងជាមួយ
nanoe™

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ nanoe™ នេះផ្ដល់សំណើម បង្កើន
ភាពទន់រលោងនៃសក់ និងឱ្យសក់របស់អ្នក
កាន់តែភាពភ្លឺរលោង។ វាភ្ជាប់មកជាមួយក្បាលផ្លុំសក់សម្រាប់សក់រួញ និងក្បាលភ្ជាប់ផ្លុំសម្ងួតសក់
រហ័ស។

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NA65
បច្ចេកវិទ្យា nanoe™
ធ្វើឱ្យសក់កាន់តែភ្លឺរលោង ហើយកាត់បន្ថយសក់សំពោង
ក្បាលភ្ជាប់ផ្លុំសម្ងួតសក់រហ័ស
ដើម្បីឱ្យសក់មានសុខភាពល្អ សម្ងួតសក់រហ័ស
ការជ្រើសរើសសីតុណ្ណភាព
4 កម្រិត និងល្បឿន 3 កម្រិត
ក្ដៅ/ក្ដៅល្មម/មុខងារការពារសក់ខូច/ត្រជាក់

Get Inspired

របៀបប្រើក្បាលផ្លុំសក់
គន្លឹះក្នុងការផ្លុំសម្ងួតសក់

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ស៊េរី EH-NA65