រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-NA65
វ៉ាត់ 2000W (នៅ 240V)
អ៊ីយ៉ុង nanoe™
ការការពារកម្ដៅ មាន (មុខងារការពារសក់ខូច)
ប៊ូតុងCool-Shot មាន
កម្លាំង ការកំណត់ចំនួន 3
សីតុណ្ហភាព ការកំណត់ចំនួន 4
អាចបត់បាន គ្មាន
គ្រឿងសម្រាប់ភ្ជាប់ ក្បាលភ្ជាប់ផ្លុំសម្ងួតសក់រហ័ស ឈុតក្បាលភ្ជាប់របស់ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ក្បាលផ្លុំសក់
ទំហំតួម៉ាស៊ីន (ទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ) 215(មិនគិតក្បាលភ្ជាប់ ) x 231.5 x 91.5mm
ទម្ងន់ ប្រមាណ 600 ក្រាម