ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-ND21-P615

EH-ND21-P615

សក់ស្អាត សម្ងួតរហ័សល្អ

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-ND21-P615

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-ND21-P615
ក្បាលភ្ជាប់ផ្លុំសម្ងួតសក់រហ័ស
ជម្រើសល្បឿនកំណត់ 3 កម្រិត
ដងកាន់អាចបត់បាន

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-ND21-P615