រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ EH-ND21-P615
លេខម៉ូដែល EH-ND21-P615